Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Hukuki Değerlendirme

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birinin ayırt etme gücünün sürekli olarak yitirmesi özel ve nisbi bir boşanma sebebidir.

Nitekim Türk Medeni Kanunu 165. Maddesindeki düzenleme şu şekildedir:

‘’ Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. ’’

Eşlerden biri akıl hastalığı olmasına rağmen yapılan evlilikler mutlak butlanla batıldır.

‘’Davalının vesayet dosyasındaki 01.02.2008 tarihli resmi sağlık kurulu raporunda “hafif düzeyde zeka geriliği’’ tanısı konulmuş ve medeni hakları kullanamayacağı bildirilmiştir. Bu rapora dayanılarak davalı vesayet altına alınmıştır. Davalının hastalığının ortak hayatı davacı eş için çekilmez hale getirip getirmeyeceği raporda belirtilmemiştir. Bu haliyle rapor hüküm kurmaya yeterli değildir.

O halde, mahkemece davalının hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığının, hastalığın ortak hayatı davacı eş için çekilmez hale getirip getirmediğinin, davalıdaki mevcut hastalığın iyileşip iyileşmediğinin tespiti için resmi sağlık kurulu raporu aldırılması, bunun sonucuna ve dosya kapsamında tespit edilen diğer bulgulara göre, akıl hastalığı sebebine dayalı olan davanın kabulü için gerekli şartların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekir. Açıklanan hususlar nazara alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.’’ (Yargıtay 2. HD., E. 2016/495 K. 2017/5670 T. 9.5.2017)

İlginizi Çekebilir; Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası 

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasının Şartları

Kanun düzenlemesinden de anlaşılacak üzere, eşin yaşamış olduğu akıl hastalığı nedeniyle evliliğin çekilmez hale gelmesi ve hastalığın iyileşmesinin imkansız olduğu resmi sağlık kurulu raporuyla da tespit edilmesi halinde diğer eş akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; tedavisi mümkün olmayan bir akıl hastalığının resmi makamlarca tespit edilmesi bunun yanı sıra akıl hastalığının evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi gerekliliğidir. Örneğin; şizofreni, bipolar ve paronaya hastalıkları akıl hastalığı nedeniyle boşanılabilir.

‘’Dava, akıl hastalığı (TMK m. 165) sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasıdır. Yargılama sırasında davalı kadın hakkında aldırılan…. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan 21.04.2011 tarihli raporuyla davalı kadına atipik psikoz tanısı konulmuş, davalı kadının akıl hastalığı olduğu, medeni hakları kullanamayacağı, vesayet altına alınmasının uygun olduğu ve mevcut hali ile ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getireceği belirtilmiştir.

Bu rapor üzerine davalı kadın …Sulh hukuk Mahkemesi’nin 2011/687 esas ve 2011/1234 karar sayılı ilamı ile Türk Medeni Kanununun 405. maddesi gereği kısıtlanmıştır. Yargılamanın ilerleyen safhalarında… Üniversitesi …Tıp Merkezin’den 28.02.2014 tarihli sağlık kurulu raporu alınmış, bu raporda da davalı kadının bipolar duygulanım bozukluğu tanısına sahip olduğu, hastalığın 2012 yılından beri remisyon olduğu, 17.05.2012-22.06.2012 tarihleri arasında yatarak tedavi gördüğü, hastalığın ortak hayatı çekilmez hale getirmediği, hastalığın ataklar arasında tam iyileşmeyle gittiği, ancak tekrar eden bir hastalık olduğu belirtilmiş ve rapor esas alınarak davanın reddine karar verilmiştir.

Alınan rapor davalı kadının sağlık durumunu yeterince ortaya koymaya elverişli olmadığı gibi davalı kadının halen kısıtlı olup olmadığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılamamaktadır. Bu durumda davalı kadının tüm tedavi evrakları ve raporlarla birlikte bir kez de Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek ilgili ihtisas dairesinden davalı kadının son durumu konusunda rapor alınmalı ve davalı kadının vesayet halinin devam edip etmediği de araştırılarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.’’ (Yargıtay 2. HD., E. 2016/10469 K. 2016/11088 T. 6.6.2016)

Türk Medeni Kanunda boşanmanın genel sebebi olarak düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile özel bir sebep olan akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası birlikte açılabilmektedir. Akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması (anlaşamama, ilgisizlik, sürekli tartışma) sebepleri birlikte boşanma davasının konusunu oluşturabilir. Bu davalarda ıslah mümkündür. Ancak anlaşmalı boşanma kararı verilmesine olanak yoktur.

‘’ Davacı, Türk Medeni Kanununun 165. maddesi gereğince akıl hastalığı sebebine dayalı olarak açmış olduğu davayı yargılama aşamasında ıslah ederek Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince şiddetli geçimsizlik nedenine dayandırmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında delillerin Türk Medeni Kanununun 166. maddesi çerçevesinde de değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı nitelendirme ile kadının boşanma davasının reddi doğru görülmemiştir. ‘’ (Yargıtay 2. HD., E. 2013/23644 K. 2014/6693 T. 24.3.2014)

Davalı eşin maddi durumu yerinde ise nafaka talep edilebilir ancak tazminat talep edilemeyecektir.


‘’ Akıl hastasının davranışları iradi olmadığından fiil ehliyeti ve bu kapsamda kusur sorumluluğu mevcut değildir (TMK.m.14,15). O halde, davalı-davacı kadına kusur yüklenemez. Akıl hastalığına dayalı bir dava olmadığı halde, ancak kusurun saptanması halinde boşanmaya karar verilebilecek olan Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle davacı-davalı (koca)’nın boşanma davasının kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.’’ (Yargıtay 2. HD., E. 2012/6687 K. 2013/7025 T. 15.03.2013)

Özel bir boşanma türü olan akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası, hukuki ve teknik altyapı gerektiren bir dava türüdür. İnternet ortamında sunulmuş boşanma davası dilekçesi veya boşanma davası nasıl açılır avukatsız veya arzuhalcilere boşanma dilekçesi yazdırılması durumunda, geri dönüşü olmayan telafisi güç zararlar ortaya çıkmakta açılmış davalar reddedilmektedir.

Avukatlık büromuz bünyesinde çalışan en iyi aile hukuku avukatları ile boşanma avukatı konusunda sıkıntı çekmeden boşanma davası ve boşanma süreci sorunsuz şekilde yürütülebilir. Bunun için dava açılmadan önce aile avukatı danışma ücretini ödeyerek uzman boşanma avukatı ile görüşmek için randevu almanız gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Yargıtay Kararı

Değerli okuyucu aşağıda paylaşmış olduğumuz akıl hastalığı nedeniyle boşanma Yargıtay kararı nda boşanma konusundaki temel unsurları belirlenmiştir.

‘’Akıl hastalığı sebebiyle ( TMK m. 165) boşanmaya karar verilebilmesi için, akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirmesi ve hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şarttır (TMK. m. 165).’’ (Yargıtay 2. HD., E. 2018/3075 K. 2018/7120 T. 31.5.2018)

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Her dava kendine has özellikler taşıdığından dolayı matbu dilekçelerle dava açılmamasını ofisimiz bünyesinden bulunan boşanma avukatı ile görüşülmesini tavsiye ediyoruz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Nafaka

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere maddi durumu yerindeyse akıl hastası olan eşten nafaka talep edilebilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasında Nafaka Talep Edilebilir Mi ?

Bir üst başlıkta belirttiğimiz gibi akıl hastası eşin maddi durumu yerindeyse nafaka talep edilebilir.

Evlenmeden Önce Akıl Hastalığı

Evlenmeden önceki hastalık tedavi edilemeyecek durumdaysa evlilik mutlak butlanla batıl olacaktır.

Boşanma Davasında Psikolojik Rahatsızlıklar

Boşanma davasında psikolojik rahatsızlıklar her zaman boşanma sebebi olmayabilir, iyileşme imkanı olmayan bir hastalığın söz konusu olması gerekir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Tazminat

Kişinin elinde olmayan nedenlerle meydana geldiği için kusur atfedilemez dolayısıyla akıl hastalığı nedeniyle boşanma tazminat talebi mahkemece olumsuz karşılanacaktır.

Boşanma Davasında Akıl Sağlığı Raporu

Akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davalarında kanunun aradığı şartlardan biri de resmi sağlık kurulları tarafından hazırlanmış raporlardır bu yüzden boşanma davasında akıl sağlığı raporu alınması dava için çok önemlidir. İşinin uzmanı bir avukatla iş birliği yapmak için Küçükçekmece Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Evlenmeden Önce Akıl Hastalığı

Evlenmeden önceki hastalık tedavi edilemeyecek durumdaysa evlilik mutlak butlanla batıl olacaktır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Tazminat

Kişinin elinde olmayan nedenlerle meydana geldiği için kusur atfedilemez dolayısıyla akıl hastalığı nedeniyle boşanma tazminat talebi mahkemece olumsuz karşılanacaktır.

Boşanma Davasında Psikolojik Rahatsızlıklar

Boşanma davasında psikolojik rahatsızlıklar her zaman boşanma sebebi olmayabilir, iyileşme imkanı olmayan bir hastalığın söz konusu olması gerekir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?