Cinsel Saldırı Suçu

Tanımı ve Unsurları

Cinsel Saldırı Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Cinsel saldırı

Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Saldırı Suçu nun faili herkes olabilir. Bazı failler için maddede ceza artırımı düzenlenmiştir.

Cinsel Saldırı Suçu nun mağduru 18 yaşını tamamlamış olan, yani çocuk olmayan kişilerdir.

Cinsel Saldırı Suçu nda ekseriyetle fail ile mağdur farklı cinsiyetlere sahip olsa da aynı cinsiyetten olmaları da mümkündür.

Cinsel Saldırı Suçu nda korunan hukuki yarar cinsel dokunulmazlıktır.

Cinsel Saldırı Suçu nun anlatıldığı kanun maddesinde aslında 3 ayrı suç düzenlenmiştir:

 1. Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı
 2. Sarkıntılık düzeyini aşan basit cinsel saldırı
 3. Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilen nitelikli cinsel saldırı

Sarkıntılık

Sarkıntılık aslında basit Cinsel Saldırı Suçu nun daha az cezayı gerektiren bir özel görünüş şeklidir.

Sarkıntılık fiili, belirli bir yoğunluğa ulaşılmamış, ani ve kesik hareketlerle işlenen bedensel temas içeren cinsel arzuları tatmine yönelmiş davranış veya davranışlarla meydana gelmektedir.

Basit Cinsel Saldırı Suçu ile sarkıntılık eylemini ayıran temel unsur, sarkıntılığın anlık sayılabilecek, en çok birkaç saniye süren cinsel amaçlı vücuda dokunma hareketiyle oluşmasıdır. Bundan daha uzun süreli cinsel amaçlı davranışlar basit Cinsel Saldırı Suçu nu oluşturur.

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek mağdurun şikayeti halinde suç olarak kabul edilmiştir. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hali de aynı şeklide basit Cinsel Saldırı Suçu olarak kabul edilmektedir.

Cinsel Saldırı Suçu suçun mağdurunun şikayetine tabi bir suçtur.

5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tabi olduğu ve kovuşturma evresinde sanıktan şikayetçi olarak davaya katılan …’nin, mahkemece kurulan mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesinin ardından inceleme safhasında dosyaya gönderdiği 13.03.2015 havale tarihli dilekçe ile mevcut şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldığından, sanıktan vazgeçmeyi kabul edip etmediği de sorularak neticesine göre 5237 sayılı TCK’nın 73 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi lüzumu, bozmayı gerektirmiş (Yargıtay 14. CD E. 2018/294 K. 2018/391 17.01.2018)

Cinsel davranış, mağdurun vücuduna temasla cinsel arzuyu tatmine yönelmiş, cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel dokunulmazlığı ihlal eden davranıştır. Vücut dokunulmazlığını ihlal etmek ise cinsel davranışlarla mağdurun vücuduna temasta bulunmak demektir. Basit Cinsel Saldırı Suçu nun oluşması için fail, mağdurun vücuduna temas ederek cinsel arzularını tatmine yönelmelidir. Yani vücut temasının amacı cinsel tatmini sağlamaktır. Bu nedenle temas edilen yer, temas şekli, süresi, tekrarı, temas sırasında failin sözleri/hareketleri çok önemlidir. Bunlar hem suçun oluşumunu hem de niteliği belirleme açısından önemli olacaktır.

Yanaktan makas alma, parmak atma, sıkma, dokunma, okşama gibi fiiller aniden yapılmışsa, kısa sürmüşse sarkıntılık boyutunda kalan basit Cinsel Saldırı Suçu işlenmiş olacaktır. Süreklilik arz edecek şekilde okşama, sürtünme fiilleri ise sarkıntılı boyutunu aşan Cinsel Saldırı Suçu dur.

Mağdurenin aşamalarda sanığın kendisine yönelik birden fazla hareketini “göğsüme dokundu” şeklinde anlatıp, okşama ya da sürtünme şeklinde bir tanımlamada bulunmaması karşısında, eylemin sarkıntılık düzeyini aşıp aşmadığı yönünde oluşan şüphenin sanık lehine değerlendirilerek hakkında atılı suçtan eylemine uyan TCK’nın 103/1-2. cümle, 43/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde aynı Kanunun 103/1-1. cümle, 43/1. maddeleri ile hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık … ile müdafii ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (Yargıtay 14. CD E. 2016/10972 K. 2017/2577 11.05.2017)

Sanığın, mağdure … yönelik anlık olarak gerçekleştirdiği kalçaya tokat vurma, sarılma ve yanaktan öpme eylemlerinin zincirleme şekilde sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilerek (Yargıtay 14. CD E. 2017/191 K. 2017/1578 27.03.2017)

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Mağdurun vücuduna organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilen Cinsel Saldırı Suçu, suçun nitelikli halidir. Mağdurun ağzı, poposu ve cinsel organı vücut içi sayılmaktadır. Fıkradaki organ veya sair cisim ibaresi cinsel organ, parmak, dil, şişe, cop gibi cisimleri anlatmak için kullanılmıştır. Vücuda organ ya da sair cisim sokma fiili, şehvet hissini tatmine yönelmelidir. Bu nedenle mağdurun vücut boşlukları, cinsel haz almayı mümkün kılan boşluklar olmalı, bunun yanında failde de cinsel haz oluşturmalıdır. Mağdurun burnuna ya da kulağına kalem sokulması, ağzına yemesi için yiyecek sokulması fıkradaki suçu oluşturmayacaktır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu nda da suçun mağduru erkek ya da kadın olabilir. Nitelikli halin anlatıldığı fıkra gereği mağdurun eşlerden biri olması halinde fiilin takibi, şikayete bağlı olacaktır.

Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dolayı 5237 sayılı TCK’nın 102/2, 102/3-b, 102/3-d. maddeleri gereğince belirlenen 10 yıl 6 ay hapis cezasının suçun sonucunda mağdurenin ruh sağlığının bozulması sebebiyle aynı Kanunun 49/1 ve 102/5. maddeleri gereğince 20 yıla kadar arttırılmasının olanaklı bulunduğu nazara alınarak hakkaniyet gereği bir miktar daha arttırım yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde 102/5. maddesinin uygulama dışı bırakılması suretiyle eksik ceza tayini, sanığın eylemini silahla ve hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanarak işlemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 3/1 ve 61. maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi, (Yargıtay 14. CD E. 2018/5283 K. 2018/7530 13.12.2018)

Mağdurenin 19.11.2014 tarihli duruşmada, kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmek istemediğini beyan etmesi ve mağdurenin olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna dair herhangi bir iddia ve delilin bulunmaması nazara alındığında, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’nın 102/2. maddesinin, hükümden önce 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 58. maddesi ile değişik TCK’nın 102/2. maddesine göre daha az ceza öngördüğü ve sanık lehine olduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması (Yargıtay 14. CD E. 2018/4235 K. 2018/7146 03.12.2018)

Artırım Nedenleri

Maddenin bu fıkrasında cezayı arttıran haller anlatılmıştır. Artırım nedenleri bazı durumlarda mağdur için bazı durumlarda ise fail için geçerlidir. Birden fazla artırım nedeninin bir arada bulunduğu olaylarda cezanın alt sınırından ayrılmak gerekir.

Cinsel Saldırı Suçu nun artırım nedenlerinden herhangi birinin bulunması durumunda fiil şikayete bağlı olmaktan çıkar.

 1. Cinsel Saldırı Suçu nun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi: Yargıtay’ın ilgili dairesi vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlarda esas alınanın aksine cinsel suçlara uyku halinin beden bakımından kendisini savunamama hallerinden biri olmadığı görüşündedir.

Mağdurda akıl hastalığının bulunduğunun iddia edilmesi halinde, üniversite hastanesinde usulüne uygun şekilde oluşturulacak bir heyete veya Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’na sevk edilerek, akıl hastalığı veya zayıflığının olup olmadığı, var ise bu durumun hekim olmayanlar ile çevresinde yaşayanlar ve kendisini tanıyanlarca anlaşılıp anlaşılmayacağı ve beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği hususlarında rapor aldırılması gerekmektedir. Ayrıca akıl hastalığının bulunması halinde, şikayet ve katılma konularında dinlenilmek üzere vasi davadan haberdar edilmeli, vasi yoksa atanması sağlanmalıdır.

Yargılama sırasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli tek ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen 17.08.2016 tarihli raporda mağdurede orta derecede zeka geriliği bulunup bundan dolayı beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak halde olduğu ve mevcut akıl hastalığının hekim olmayanlar ile tanıyanlarca anlaşılabileceğinin belirtilmesi nedeniyle anılan rapor hükme esas alınarak sanık hakkında TCK’nın 102/3-a. maddesi gereğince cezada arttırım yapılmış ise de söz konusu raporun tek doktor tarafından düzenlenip içeriği itibariyle de yetersiz olması karşısında, mağdurenin dava dosyasıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kuruluna sevk edilerek zeka geriliği nedeniyle kendisine karşı işlenen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişip gelişmediği, beden veya ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olup olmadığı, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği, durumunun hekim olmayanlar ile çevresinde yaşayanlar ve kendisini tanıyanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı hususlarında ayrıntılı rapor alınarak toplanacak delillere göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken ilk derece mahkemesince eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verildiği nazara alınarak hükmün bozulmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, (Yargıtay 14. CD E. 2017/8113 K. 2018/1862 14.03.2018)

 1. Cinsel Saldırı Suçu nun kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması ile işlenmesi: Kamu görevi kavramından kamu görevlisi değil, kamu görevlisi olan veya olmayan kişilerin herhangi bir suretle ifa ettikleri kamu görevi anlaşılmalıdır. Vesayet ilişkisi, mağdurun vesayet altına alınmasını, fiilin de vasi tarafından işlenmesini ifade etmektedir. Hizmet ilişkisi; işçi-işveren, amir-memur, ast-üst gibi ilişkiyi ifade eder. Fıkrada yer alan nüfuz ise; kamu görevi, vesayet ya da hizmet ilişkisinin mağdur üzerinde meydana getirdiği hükmedebilme, emir verebilme, yaptırabilme ya da mahrum bırakma, men etme kapasitesidir.

Dosya içeriğine göre, olayın gerçekleştiği otelde faaliyet gösteren SPA merkezinde masör olarak çalışan sanık ile otel müşterisi olan mağdure arasında hizmet ilişkisi bulunmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde sanık hakkında TCK’nın 102/3-b. maddesinin tatbiki suretiyle fazla ceza tayini, (Yargıtay 14. CD E. 2016/4212 K. 2018/1968 15.03.2018)

 1. Cinsel Saldırı Suçu nun fiilin üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi: Fıkrada bahsedilen üçüncü derece dahil kan hısımları; anne, baba, çocuklar, kardeş, torun, büyük anne, büyük baba, erkek ya da kız kardeşin çocukları, amca, hala, dayı, teyze, kayın hısımları, kaynana, kayınbaba, eşin kardeşleri, eşin büyük annesi, eşin büyükbabasıdır. Bahsedilen akrabalardan hariç; üvey baba, üvey anne, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenen suç da sıfata bağlı artırım nedenidir.

Katılanın dayısı olan sanığın, olay günü katılanın kazağının yakasını açıp göğüslerine baktıktan sonra göğsünü tutarak kendine doğru çekmeye çalışmaktan ibaret eyleminin kanıtlanması halinde TCK’nın 102/1, 102/3-c. maddelerinde düzenlenen üçüncü derece dahil kan hısımlığı ilişkisi içinde bulunan kişiye karşı basit cinsel saldırı suçunu oluşturup anılan suçla ilgili olarak 102/3-c. maddede yer alan ağırlaştırıcı nedenlerden birinin gerçekleşmesi nedeniyle suçun takibi şikayete bağlı suç kapsamından çıktığı nazara alınarak tüm deliller değerlendirildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, kanuni süresinde şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle bu suçtan açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi, (Yargıtay 14. CD E. 2014/11696 K. 2017/5576 14.11.2017)

 1. Cinsel Saldırı Suçu nun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi: Silah, Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. Birden fazla kişi, her biri suç sayılan fiile doğrudan katılması zorunlu olmayan kişileri ifade eder. Fıkra, mağdurun direncini kıran iki önemli unsuru artırım nedeni kabul edilmiştir.

Yargıtay uygulamasına göre fiilin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde sanıklar arasında fikir ve eylem birliği bulunmalı ve mağdur üzerinde müşterek hakimiyet kurmak suretiyle direncini kırmaları gerekir. Bu halde faillerden sadece biri zorla ilişkiye girse dahi diğer sanık Türk Ceza Kanunu gereği asli fail olarak cezalandırılır. Eğer her iki fail de sırayla ve zorla ilişkiye girmiş ise bu durumda kendi eylemlerinin yanı sıra diğerinin eylemine de asli fail olarak iştirak ettiğinde zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır.

Aralarında fikir ve eylem birliği bulunan hükümlü … ile inceleme dışı hükümlü …’ın üzerinde müşterek hakimiyet kurmak suretiyle direncini kırdıkları mağdureye nitelikli cinsel istismar eylemlerini aynı mekanda birbirini takiben gerçekleştirdikleri ve her birinin bizzat işlediği eylemden ayrı olarak diğerinin eylemine de TCK’nın 37. maddesi anlamında katılması karşısında atılı suçun zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle lehe kanunun tespiti sırasında karşılaştırmanın 5237 sayılı TCK’nın 102/2, 102/3-d, 43. maddeleri dikkate alınarak yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, (Yargıtay 14. CD E. 2017/5992 K. 2017/6752 26.12.2017)

 1. Cinsel Saldırı Suçu nun insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi: Kışla, hastane, yurt, pansiyon, okul, infaz kurumu gibi yerler, insanların toplu olarak zorunlu şekilde yaşadığı yerlere örnek gösterilebilir. Fiilin, bahsedilen yerlerde işlenmesinden değil, bu yerlerin sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesidir.

bu maddenin kanun gerekçesinden de anlaşılacağı üzere suçun yetiştirme yurdu, ceza infaz kurumu, öğrenci yurdu, okul pansiyonu ve hastane gibi insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde sanığın cezasında arttırım yapılabileceği, söz konusu olayda ise suçun sinemada işlenmesinden dolayı toplu olarak birarada yaşama koşulunun gerçekleşmediği gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 102/3-e. maddesinin tatbiki suretiyle fazla ceza tayini, (Yargıtay 14. CD E. 2017/1881 K. 2018/1438 28.02.2018)

Neticesi Sebebiyle Cezanın Ağırlaştığı Durumlar

Cinsel saldırı suçunda cebir ve şiddet, suçun işlenmesi için zorunlu olarak başvurulan yöntemlerdir. Bu nedenle suçu işlemeye yetecek derecedeki cebir ve şiddet Cinsel Saldırı Suçu nun unsuru sayılır ve ayrıca bir ceza verilmez.

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddet, kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olursa, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanarak faile, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan da ceza verilir. Fıkra, özel bir içtima hükmüdür ve Türk Ceza Kanunu’nun içtimaya dair hükümlerine istisna teşkil eder.

Cinsel Saldırı Suçu sonucu mağdur bitkisel hayata girmiş veya ölmüşse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi halinde ceza TCK md. 102/5 hükümlerine göre verilir.

Cinsel Saldırı Suçu nda İspat Kriterleri

Cinsel saldırı suçu, genellikle tanığı olmayan ortamlarda işlenir. Suç, toplumda kötü bir fiil olarak karşılandığından genellikle mağdurlar maruz kaldıkları fiili ya geç bildirir ya da hiç bildirmez. Fiilin geç bildirilmesi halinde adli raporla belgelenmesi mümkün olan bir kısım zorlama izlerinin tespitini ya zorlaştırır ya da imkânsız hale getirir. Öte yandan mağdurların, iftira atmak suretiyle bazı kişileri lekelemeye çalıştıkları da adli olaylardan bilinmektedir. Yargıtay kararlarına göre fiilin ispatlanmasında şu huşuların göz önüne alınması gerekir:

 1. Olayın adli mercilere intikal şekli ve zamanı, olay geç bildirilmişse kabul edilebilir bir nedenin olup olmadığı
 2. Mağdurun aşamalardaki anlatımlarının detaylı ve tutarlı olup olmadığı
 3. Anlatımların hayatın olağan akışına uygunluğu
 4. Fiilin işlenme nedeni ve şekli
 5. Sanığın aşamalardaki savunmasının makul, akla uygun olup olmadığı, savunmayı destekleyen kanıtların varlığı
 6. Adli raporun zorlama iddiasını destekler nitelikle fiziki bulgular içerip içermediği, buna bağlı olarak adli raporun içeriği, tarihi, adli rapor geç alınmışsa kabul edilebilir nedeninin olup olmadığı
 7. Mağdur ve sanık arasında suç tarihinden önceki, suç sırasındaki ve suç sonrasındaki ilişkilerin varlığı, nişanlılık, arkadaşlık, tanışma vs gibi bir ilişki varsa boyutu, kapsamı, süresi, derecesi, bunları gösterecek mail, facebook, twitter, instagram, whatsappp, sms yazışmaları veya mektuplaşmalar
 8. Varsa kamera kayıtları, tanık beyanları

Cinsel Saldırı Suçu nda mağdur beyanının hayatın olağan akışıyla uyumlu ve aşamalarda tutarlı olması, ispat açısından son derece önemlidir. Özellikle mağdurun ifadelerindeki tutarsızlıklar veya mağdur ve tanık beyanları arasındaki çelişkiler bozma nedeni yapılabilmektedir. Öte yandan suç vasfının belirlenmesi açısından mağdur ifadesinin ayrıntılı olması ve söylendiği şekliyle tutanağa bağlanması gerekmektedir.

Mağdurenin, 29.01.2011 tarihli kolluk ifadesinde, sanığın 2009 yılı içinde bir gün mutfakta yanına gelip çekiştirerek yatak odasına götürmeye çalıştığı ve arkasından sarılarak göğüslerini tuttuğunu belirttiği halde, aşamalarda alınan diğer beyanlarında sanığın kendisine yönelik bedensel temas içeren bir eyleminden bahsetmediğinin anlaşılması karşısında, mağdurenin yeniden dinlenerek olaya ilişkin ayrıntılı ifadesinin alınıp, beyanları arasındaki çelişkinin de giderilmesinden sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması, (Yargıtay 14. CD E. 2017/10072 K. 2018/1580 05.03.2018)

Olayın tek tanığı mağdur ise mağdur mutlaka duruşmada dinlenmelidir. Mağdur ifadelerinin soyut ve tutarsız olması ve başkaca delille desteklenmediği durumlarda Yargıtay’ın bozma kararı verdiği sıklıkla görülmektedir.

Olayın intikal şekli ve süresi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 6. İhtisas Kurulu’nun 05.06.2007 tarihli raporu ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında mağdurenin hiçbir delille desteklenmeyen soyut beyanları dışında sanığın atılı suçları cebir veya tehditle işlediği hususunda cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi (Yargıtay 14. CD 22.02.2018 10305/1269)

Beden ve Ruh Sağlığı Raporu

Cinsel Saldırı Suçu nda mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının araştırılması gerekmemektedir. Ancak suç tarihi eski olan davalarda rapor alınmasının gerekmesi halinde Adli Tıp Kurumu’nun bilinen istikrarlı uygulamalarına göre mağdurun ruh sağlığındaki bozulmanın cezada artırım nedeni olabilmesi için eylem sonucunda mağdurun ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin tespitin on sekiz yaş altındaki çocuklarda suç tarihinden itibaren en az 6 ay, erişkinlerde ise en az 12 ay geçtikten sonra yapılması gerekmektedir.

Cinsel Saldırı Suçu nun varlığı halinde Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi koruma tedbirine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Cinsel Saldırı Suçu nun basit hali, yani maddenin ilk fıkrası şikayete bağlı olup diğer fıkralar kapsamında kalan durumlarda şikayet aranmamaktadır.

Cinsel Saldırı Suçu şikayete tabi olan basit halinde dahi uzlaşma kapsamında değildir.

Cinsel Saldırı Suçu nun basit hali için (102/1) dava zamanaşımı süresi 15 yıl, maddenin ikinci fıkrasındaki haller için dava zamanaşımı 20 yıl ve beşinci fıkradaki haller için zamanaşımı süresi 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Cinsel Saldırı Suçu nun basit halinde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi ve diğer hallerde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Cinsel Saldırı Suçu nun soruşturma ve kovuşturması Ceza Muhakemeleri Kanunu gereği müdafii atanmadan yapılamaz.

Cinsel Saldırı Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Cinsel Saldırı Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Cinsel Saldırı Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Basit Cinsel Saldırıda Beraat

Cinsel Saldırı Suçu nda beraat alınması için yukarıda anlatılan hususların tamamı göz önünde bulundurularak etkin bir savunma yapılması ve aleyhe olan tüm iddiaların delillendirilerek çürütülmesi gerekir.

Basit Cinsel Saldırının İspatı

Cinsel Saldırı Suçu nda ispat; suçun genelde tanığı olmayacak bir şekilde işlenmesi nedeniyle ispat vasıtaları genelde oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle olabilecek her türlü delilin toplanması ve doğru bir yorumlama ile, doğru bir zamanlama ile dosyaya ibraz edilmesi gerekmektedir.

Basit Cinsel Saldırının Cezası

Cinsel Saldırı Suçu nun cezası suçun işlenme şekline, failin veya mağdurun hususiyetlerine, fiilin sonuçlarına ve sair sebeplere göre değişmekte olup 2 yıldan başlayarak müebbet hapis cezasına kadar uzanabilmektedir.

Basit Cinsel Saldırıda Delil Yetersizliği

Cinsel Saldırı Suçu nda suçun ispatına yarayacak delillerin yetersiz olması, yani suçun işlendiği yönünde bir şüphe varsa ceza hukukumuzun temel prensiplerinden “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği bu şüphe sanık lehine yorumlanacaktır.

Basit Cinsel Saldırıda Delil Yetersizliği

Cinsel Saldırı Suçu nda suçun ispatına yarayacak delillerin yetersiz olması, yani suçun işlendiği yönünde bir şüphe varsa ceza hukukumuzun temel prensiplerinden “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği bu şüphe sanık lehine yorumlanacaktır.

Basit Cinsel Saldırının Cezası

Cinsel Saldırı Suçu nun cezası suçun işlenme şekline, failin veya mağdurun hususiyetlerine, fiilin sonuçlarına ve sair sebeplere göre değişmekte olup 2 yıldan başlayarak müebbet hapis cezasına kadar uzanabilmektedir.

Basit Cinsel Saldırının İspatı

Cinsel Saldırı Suçu nda ispat; suçun genelde tanığı olmayacak bir şekilde işlenmesi nedeniyle ispat vasıtaları genelde oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle olabilecek her türlü delilin toplanması ve doğru bir yorumlama ile, doğru bir zamanlama ile dosyaya ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?