Cinsel Taciz Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Cinsel Taciz Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Cinsel taciz

Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel taciz, kişinin cinsel amaçlı olarak rahatsız edilmesi, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesidir. Cinsel Taciz Suçu mağdurun vücuduna temas edilmeksizin söz, yazı ve davranışlarla işlenir. Herhangi bir bedensel temasın varlığı halinde olayın özelliklerine göre TCK 102, 103 veya 104. maddelerinde yer alan suçlardan biri işlenmiş olur.

Cinsel Taciz Suçu nun faili ve mağduru herkes olabilir.

Cinsel Taciz Suçu nu oluşturan hareketler, cinsel amaçlı olarak; söz atma, mesaj, e-posta ya da mektup gönderme, rahatsız edici şekilde bakma, el hareketleri yapma, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme gibi eylemlerdir. Sanık bu hareketlere cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmektedir.

Cinsel Taciz Suçu kasten işlenebilen bir suçtur, taksirle işlenmesi mümkün değildir. Cinsel Taciz Suçu nda failin doğrudan cinsel amaçla hareket etmiş olması gerekir. Failin kasten de olsa davranışının cinsel tatmin amacı taşımadığı durumlarda Cinsel Taciz Suçu ndan bahsedilemez. Bu durumda TCK’daki diğer suç tipleri ile ilgili kovuşturma yapılmalıdır.

Cinsel Taciz Suçu nun reşit birine karşı gerçekleştirilmesi halinde seçimlik ceza içeren cinsel taciz suçu; çocuğa karşı işlenmesi halinde sadece hapis cezasını gerektiren bir suçtur.

Her ne kadar Türk Ceza Kanunu 103. maddesine göre çocuğa karşı işlenen her türlü davranış cinsel istismar olarak nitelendirilmişse de Yargıtay kararlarına göre Cinsel Taciz Suçu çocuklara karşı da işlenebilir.

Mağdura cinsel amaçlı olarak mesaj gönderilmesi, mağdurun kabul etmemesine rağmen ısrarla onu sevdiğini söyleyerek e-mail gönderip evlilik teklifinde bulunulması, mağdurun yüzüne karşı “Seninle özel görüşmeler yapalım, benimle çıkar mısın? Seni seviyorum” şeklinde söylenmesi, mağdura cinsel organının gösterilmesi, kucağa oturmasının istenmesi yargı kararlarına yansıyan cinsel taciz örnekleri olarak gösterilebilir. Buna karşın cinsel amaçlı olmayıp, medeni bir şekilde cereyan eden, ısrar içermeyen, objektif olarak rahatsız edici nitelik taşımayan tanışma isteği, arkadaşlık etme veya yemeğe çıkma teklifi, evli veya nişanlı olup olmadığını sorma, sevgi belirtme, ilgi duyduğunu söyleme gibi fiillerin Cinsel Taciz Suçu olarak nitelendirilmemesi gerekir. Ancak hayatın olağan akışına uygun olarak etik bir çerçevede yapılan evlenme teklifleri veya beğeni ifadelerinin cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı kabul edilmekle birlikte söz veya eylemlerin muhatabı rahatsız edici bir yöntemle yapılmaması ve olumsuz yanıta rağmen devam ettirilmemesi gerekir.

Sanığın olay günü olan 31.03.2013 tarihinde mağazanın önünde mağdureyi görünce el sallaması şeklindeki eyleminin ne şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu açıklanmadan yazılı şekilde hüküm tesisi, (Yargıtay 14. CD 8942/8556 27.03.2019)

Sanığın, olay günü katılana sarf ettiği “seni arkadaşım ile tanıştırayım güzel kaynatırsınız” şeklindeki sözlerin cinsellik içermediği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, sanığın kanuni unsurları itibarıyla oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, (Yargıtay 14. CD E. 2015/9323 K. 2019/8533 26.03.2019)

Sanığın, mağdurun haberi olmaksızın cinsel amaçlı olarak görüntülerini çekmesi halinde, cinsel taciz değil, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı uygulama yapılmalıdır.

İçtima

Cinsel Taciz Suçu bir kimseye karşı değişik zamanlarda birden fazla defa taciz teşkil eden sözü, yazıyı veya hareketi gerçekleştirmek suretiyle veya failin tek hareketiyle birden fazla kimseye taciz eden eylemlerde bulunmak suretiyle işlenirse zincirleme suç hükümleri uygulanır.

Değişik kimseleri değişik zamanlarda cinsel taciz teşkil eden eylemlerde bulunulursa gerçek içtima hükümleri uygulanacak, zincirleme suç hükümleri uygulanmayacaktır.

Cinsel Taciz Suçu nda teşebbüs mümkündür. Bir kimse işlemeye kastettiği cinsel taciz suçunun işlenmesine elverişli hareketlerle ve doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise bu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.

Nitelikli Haller

Cinsel Taciz Suçu nun nitelikli halleri maddenin ikinci fıkrasında anlatılmıştır. Bu düzenlemeye göre Cinsel Taciz Suçu nun belirli bir kişiye karşı teşhir yoluyla işlenmesi veya iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ya da koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller olarak kabul edilmiştir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Cinsel Taciz Suçu nun temel hali şikayete bağlı olup maddenin ikinci fıkrasındaki nitelikli hallerde şikayet aranmaz. Şikayet hakkı 15 yaşından küçük olmamak kaydıyla doğrudan mağdura aittir. Mağdurun mevcut şikayetinden vazgeçmesi durumunda suçun temel halinde dava düşecek ancak nitelikli hallerde kamu davası devam edecektir. Cinsel Taciz Suçu nun şikayet süresi 6 aydır.

Cinsel Taciz Suçu nda uzlaşma uygulaması yapılamamaktadır.

Cinsel Taciz Suçu nda olağan dava zamanaşımı 8 yıldır.

Cinsel Taciz Suçu da diğer cinsel suçlar gibi delillendirmenin zor olduğu suçlar arasındadır. Tanık beyanı, mesaj içerikleri, arama kayıtları, kamera görüntüleri gibi deliller, suçun işlenip işlenmediğinin belirlenmesinde etkili olmakla birlikte mağdurun hayatın olağan akışına uygun ve tutarlı ifadeleri de önemli bir delil olarak görülmektedir. Bununla birlikte suçun iftiraya açık olan yapısı da her somut olayda göz önünde bulundurulmalıdır.

Görevli Mahkeme

Cinsel Taciz Suçu nun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Cinsel Taciz Suçu, yukarıda kısaca değinildiği gibi uygulamada karşılaşılabilecek istisnai durumlar ve önemli ayrıntılar içerebilmesi nedeniyle bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını gerektirmektedir. Cinsel Taciz Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ceza avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz, cinsel olarak ahlaki temizliğe aykırı bir şekilde; herhangi bir beden teması olmaksızın mağdurun rahatsız edilmesidir.

Basit Cinsel Tacizin Cezası

Cinsel Taciz Suçu nun basit halinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Telefonla Cinsel Tacizin Cezası

Cinsel Taciz Suçu doğrudan yüz yüze işlenebileceği gibi telefon, mektup, sosyal medya ve sair iletişim vasıtaları ile de işlenebilir. Suçun haberleşme araçları vasıtasıyla işlenmesi halinde Cinsel Taciz Suçu nun nitelikli hali doğacak ve verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Çocuğun Çocuğa Cinsel Tacizi Cezası

Cinsel Taciz Suçu nda failin yaşı konusunda bir ayrıma gidilmemiş, çocuk tarafından işlenmesi halinde de aynı müeyyidelerle hükmolunacaktır.

Sözlü Tacizin Cezası

Sözlü taciz Cinsel Taciz Suçu nun temel hali olup cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Mesajla Tacizin Cezası

Cinsel Taciz Suçu nun mesajla işlenmesi halinde suçun nitelikli hali işlenmiş olup temel suça verilen ceza yarı oranında arttırılır.

İnternetten Tacizin Cezası

Cinsel Taciz Suçu nun internet üzerinden işlenmesi TCK md. 105/2-d bendi kapsamında olup temel suça uygulanacak cezanın yarı oranında arttırılmasına neden olacaktır.

İnternetten Tacizin Cezası

Cinsel Taciz Suçu nun internet üzerinden işlenmesi TCK md. 105/2-d bendi kapsamında olup temel suça uygulanacak cezanın yarı oranında arttırılmasına neden olacaktır.

Mesajla Tacizin Cezası

Cinsel Taciz Suçu nun mesajla işlenmesi halinde suçun nitelikli hali işlenmiş olup temel suça verilen ceza yarı oranında arttırılır.

Sözlü Tacizin Cezası

Sözlü taciz Cinsel Taciz Suçu nun temel hali olup cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?