Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Çocukların cinsel istismarı

Madde 103- (Değişik: 18/6/2014-6545/59 md.)

(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; (1)

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

(3) Suçun;

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın

(a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da

(b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel istismar deyiminden;

  1. On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
  2. Diğer çocuklara karşı sadece cebi, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlar anlaşılır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın her aşamada kamu davalarına katılma ve hükümleri temyiz etme hakkı bulunduğu için davaların duyurulması gerekmektedir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun işlendiği madde, münhasıran çocuk sayılan mağdurlar için kaleme alınmış, onlara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışları daha ağır yaptırıma bağlamıştır.

Maddeye göre çocuk tanımı, TCK’nın 6. maddesinde yapılan tanımdan farklılaşarak daha dar bir şekilde yapılmıştır. 15 yaşını tamamlamış kişi, hukuken çocuk sayılsa bile maddeye göre mağdur çocuk sayılmaz. Mağdur çocuklar;

  1. 12 yaşını tamamlamamış çocuk,
  2. 12 yaşını tamamlamış, 15 yaşını tamamlamamış,
  3. 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuk,
  4. Diğer çocuk şeklinde dört sınıfa ayrılmıştır.

15 yaşını tamamlamamış çocuğun fiile rıza göstermesi, TCK 26. madde kapsamında rıza açıklaması olarak kabul edilmemekte, açıklanan rızanın hukuki geçerliliğinin olmadığı çeşitli Yargıtay kararlarında ifade edilmektedir.

15 yaşını tamamlamış, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş çocuklar, bu suçun mağduru olmaz. Şartları varsa bu çocuklar için TCK 104 uygulama bulacaktır.

Maddede yer alan cinsel istismar ibaresi; madde içerisinde farklı yerlerde “her türlü cinsel davranış” ve “cinsel davranış” şeklinde açıklanmıştır. Bu ifadelerin genişliğinden, çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel taciz niteliğindeki davranışların da cinsel istismar sayılması gerektiği akla gelebilir.

Kayden 19.05.1995 doğumlu olup suç tarihinde onaltı yaşı içerisinde bulunan mağdurenin yolda yürürken arkasından gelerek kalçasına dokunan sanığın devamlılık arz etmeyen, ani ve hareketler yönünden kesiklik gösteren eyleminin sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilerek hakkında 6545 sayılı Kanunun 59. maddesiyle değişik TCK’nın 103/1. maddesinin ikinci cümlesi gereğince karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde basit cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması, (Yargıtay 14. CD E. 2018/792 K. 2018/951 13.02.2018)

servis şoförü olan sanığın, iş çıkışı servise binen onyedi yaşındaki katılanı her zaman indiği yerde bırakmayıp güzergah değiştirmesi nedeniyle tepki gösteren katılanın birlikte gezme teklifini reddetmesinin ardından aracı park edip arka koltuğa geçerek yanına oturduğu katılanın ellerini tutup koltuğa yatırarak öpmek istediği ve katılanın karşı koyup direnmesi üzerine başkaca harici engel olmaksızın eylemine kendiliğinden son verip şoför mahalline döndüğünün anlaşıldığından, mevcut haliyle eyleminin TCK’nın 103/1. maddesinde düzenlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde cinsel taciz suçundan karar verilmesi, kanuna aykırı olup, bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği kısmen yerinde görüldüğünden, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.01.2017 gün ve 2013/621 Esas, 2017/8 sayılı Kararının 5271 sayılı CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak kaydıyla BOZULMASINA, (Yargıtay 14. CD E. 2017/5658 K. 2017/6333 11.12.2017)

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.

Artırım Nedenleri

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun birden fazla kişi ile birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek ceza artacaktır. Bu hallerle ilgili ayrıntılı bilgi cinsel saldırı suçu adlı yazımızda mevcuttur.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Mahkemece sanık hakkında hüküm kurulurken 6545 sayılı TCK’nın 103/3-b maddesi uyarınca arttırım yapılmış ise de, bu maddenin kanun gerekçesinden de anlaşılacağı üzere suçun yetiştirme yurdu, ceza infaz kurumu, öğrenci yurdu, okul pansiyonu ve hastane gibi insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde sanığın cezasında arttırım yapılabileceği, suça konu olayda sanığın, çocuğun basit cinsel istismarı suçunu belediye otobüsünde yolculuk yaparken işlediği ve eylemin gerçekleştirildiği otobüsün TCK’nın 103/3-b maddesinde “insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamlar” şeklinde tarif edilen yerlerden olmadığı gözetilmeden, hakkında koşulları oluşmadığı halde anılan maddenin tatbiki suretiyle fazla ceza tayini,24.11.2015 günlü, 29542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması, Kanuna aykırı, sanık ile müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, (Yargıtay 14. CD E. 2016/7521 K. 2016/7172 18.10.2016)

Neticesi Sebebiyle Cezanın Ağırlaştığı Durumlar

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun veya Sanığın Yaşının Düzeltilmesi

Sanığın ve mağdurun yaşı verilecek cezaları önemli ölçüde etkilediği için her ikisinin de nüfus kaydında görünen yaşlarının gerçek yaşları olmadığı ileri sürülürse Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca ceza mahkemesi yaş düzeltmesi yapabilir.

Nüfus kaydına göre 12 yaşından küçük olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu yaştaki çocukların gerçek yaşlarının 12’den büyük olduğu iddiası ve yargılama aşamasında yaş düzeltilmesi talebi ile dava açılamaz. Önce yaş düzeltmesi yapılmalı, sonucuna göre dava açılıp açılmayacağı değerlendirilmelidir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nda ceza mahkemesi sanığın veya mağdurun yaşının düzeltilmesini ancak cezayı etkileyecekse yapabilir, aksi halde hukuki bir yarar olmadığından bu işlem yapılamaz.

Hata

Cinsel suçlarda sanığın, mağdurun yaşında, akıl hastası olup olmadığında ya da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmişliğinde hata edilmesi mümkündür. Ancak Yargıtay Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve diğer cinsel suçlarda hata hükümlerini oldukça kısıtlı uygulamaktadır.

Öğrenci olmayan mağdurenin bir işyerinde çalışıyor olması, bir başka kişiyle sözlenmiş bulunması ve mağdurenin sanık Bayram’a on beş yaşından büyük olduğunu söylemesi hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, sanık Bayram’ın suç tarihi itibariyle on beş yaşını ikmal etmesine iki gün kalmış olan mağdurenin on beş yaşından büyük olduğunu düşünmesi hayatın olağan akışına uygun olup, mağdurenin suç tarihinde fiziki görüntüsü itibariyle onbeş yaşından büyük olup olmadığının tespiti ile sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinden, yerel mahkeme hükmünün, somut olayda 5237 sayılı TCK’nun 30. maddesinin uygulanma şartlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğinden bahisle bozulmasına ilişkin Özel Daire kararı isabetlidir. (Yargıtay CGK E. 2013/349 K. 2014/96 25.02.2014)

Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulundan alınan 27.12.2013 tarihli raporda mağdurede hafif ile orta derece sınırında zeka geriliği tespit edilmesi ve bu zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılamayabileceğinin belirtilmesi, sanık Bayram’ın diğer sanıkların kendisine mağdure de utangaçlık olduğunu söylediklerine ilişkin savunması, tanık Şekernaz’ın da Bayram’ın ifadelerini desteklemesi ve tüm dosya içeriği karşısında, kırsal kesimde yaşayan Bayram’ın olaydan önce sınırlı şekilde görüştüğü mağduredeki zeka geriliğini bildiği konusunda şüphe oluştuğu ve sanığın mağdurenin rızasının geçerli olduğu noktasında TCK’nın 30. maddesi kapsamında hataya düştüğü gözetilmeden, yazılı şekilde mahkûmiyetine hükmolunması, (Yargıtay 14. CD E. 2015/7715 K. 2015/10174 04.11.2015)

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun soruşturması ve kovuşturması esnasında kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama kararı verilebilir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ile ilgili yargılama esnasında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi koruma tedbirine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun soruşturma ve kovuşturmasında şikayetin varlığı aranmamaktadır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nda uzlaşma uygulaması yapılamamaktadır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun anlatıldığı maddenin birinci fıkrasındaki durumlar açısından dava zamanaşımı süresi 15 yıl, ikinci fıkra açısından 20 yıl, beşinci fıkrası açısından 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi ve diğer durumlarda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nun soruşturma ve kovuşturması Ceza Muhakemeleri Kanunu gereği müdafii atanmadan yapılamaz.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Çocukların Cinsel İstismarı Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

15 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı Cezası

Yukarıda da açıklandığı üzere suçun temel halinin cezası 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

Basit Cinsel İstismara Af Var Mı?

Her ne kadar halk arasında af yasası olarak anılan yeni infaz düzenlemesi henüz meclis tarafından onaylanmamış ve resmi gazetede yayınlanmammışsa da meclis gündemine alınan yasa teklifi cinsel suçları kapsamamaktadır.

Çocuğun Çocuğa Cinsel İstismarı Cezası

Cinsel istismar suçunun suça sürüklenen çocuk tarafından işlenmesi halinde de karşılık cezasında bir değişiklik olmayacaktır.

Akran Cinsel İstismarı

Sanık ile mağdurun yaşlarının aynı veya yakın olmasının sonuç ceza açısından kanunen bir önemi bulunmamaktadır.

Akran Cinsel İstismarı

Sanık ile mağdurun yaşlarının aynı veya yakın olmasının sonuç ceza açısından kanunen bir önemi bulunmamaktadır.

Çocuğun Çocuğa Cinsel İstismarı Cezası

Cinsel istismar suçunun suça sürüklenen çocuk tarafından işlenmesi halinde de karşılık cezasında bir değişiklik olmayacaktır.

Basit Cinsel İstismara Af Var Mı?

Her ne kadar halk arasında af yasası olarak anılan yeni infaz düzenlemesi henüz meclis tarafından onaylanmamış ve resmi gazetede yayınlanmammışsa da meclis gündemine alınan yasa teklifi cinsel suçları kapsamamaktadır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın