Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Reşit olmayan, 15-18 yaş aralığında bulunan çocukla, cebir, tehdit ve hile olmaksızın rızasıyla cinsel ilişkide bulunma fiili Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla cinsel ilişki boyutuna ulaşmayan ve rızayla gerçekleşen diğer eylemler bu suç kapsamında değerlendirilmemektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nun oluşabilmesi için, mağdurun 15 yaşını bitirmiş ve 16 yaşından gün almış olması, cinsel ilişki öncesinde ya da devamı esnasında cebir, tehdit veya hilenin bulunmaması, mağdurun rızasının bulunması ve şikayetin bulunması gerekir.

Mağdurenin aşamalardaki çelişkili anlatımları, savunma, olayın intikal şekli ve süresi, mağdure ile sanık arasında suç tarihi öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde karşılıklı yapılan yoğun telefon mesajlaşmalarına ilişkin döküm kayıtları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, mağdureyle arkadaşlık yapan sanığın, olay günü kendisine ait evde cebir ve tehditle organ sokmak suretiyle cinsel ilişkiye girdiği hususunda cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ve mevcut haliyle onaltı yaşındaki mağdure ile cebir, tehdit veya hile olmaksızın cinsel ilişkiye giren sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, (Yargıtay 14. CD E. 2017/6247 K. 2018/1980 19.03.2018)

Mağdurenin aşamalardaki çelişkili anlatımları, savunma, olayın intikal şekli ve süresi, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına ait uzmanlık raporu, mağdure ile sanık … arasında suç tarihi öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde karşılıklı olarak yapılan yoğun telefon görüşmelerine ilişkin döküm kayıtları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, mağdureyle arkadaşlık yapan sanık …’ın, olay günü diğer sanık …’yle birlikte zorla araca bindirip kaçırdığı mağdureyi alıkoydukları yerde Ali’nin de yardımıyla zorla cinsel ilişkiye girdiği hususunda sanıkların cezalandırılmalarına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ve mevcut haliyle onsekiz yaşındaki mağdure ile cebir tehdit veya hile olmaksızın cinsel ilişkiye giren Abdullah’ın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan mahkûmiyeti ile kanuni unsurları itibariyle oluşmayan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatine ve sanık …’nin ise delil yetersizliği nedeniyle müsnet suçlardan beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi, (Yargıtay 14. CD E. 2017/5884 K. 2018/1115 19.02.2018)

Maddenin ikinci fıkrasında suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı düzenlenmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında ise suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı düzenlenmiştir.

Zincirleme Suç Hükümleri

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında bu suçun aynı mağdura karşı birden fazla kez işlenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanır. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nda da zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Olay günü sanığın mağdureyle bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla cinsel ilişkide bulunması karşısında hakkında TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini (Yargıtay 14. CD E. 2017/5540 K. 2018/1865 14.03.2018)

Mağdurun Yaşının Tespiti ve Düzeltilmesi

Koşullar içerisinde bulunan yaş konusunda uygulamada zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir. Mağdur gerçekte 15 yaşından büyük olmasına rağmen daha sonra nüfusa kaydedilmiş olabilir. Bu gibi iddiaların varlığı halinde mahkeme, mağdurun kemik yaşının tespitini yaptırarak sonucuna göre suçun unsurlarını değerlendirmektedir. Yaş tespiti kemik grafilerini inceleyen, içerisinde radyoloji uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyetinin raporu üzerine belirlenmektedir. Yaşa itiraz halinde mahkeme bilirkişi raporu alarak, iddianın doğru olması halinde yaş düzeltmesi yapmakta, akabinde asıl dava hakkında kararını vermektedir. Mağdur gerçek anlamda hastane doğumlu ise ve doğum kaydı kayıtlara doğru işlenmiş ise yaş düzeltilmesi olanaklı değildir.

Sanık müdafiin, mağdurenin yaşına itirazda bulunması, mağdurenin mernis doğum tutanağının dosyaya getirtilmeyip doğum şeklinin araştırılmamış olması ve mahkemece yaşının tespiti için … Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınıp içinde radyoloji uzmanının yer almadığı heyetçe düzenlenen raporda mağdurenin suç tarihlerinde kemik yaşının onbeş-onsekiz yaş aralığı ile uyumlu olduğunun belirtilmesi karşısında, suçun niteliği ile oluşumuna etkisi bakımından mağdurenin resmi bir sağlık kurumunda doğup doğmadığı araştırılıp doğmadığının anlaşılması halinde, yaş tespitine esas olacak kemik grafileri getirtilerek veya yeniden çektirilerek içinde radyoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulundan rapor alınıp gerektiğinde Adli Tıp Kurumundan da görüş alınmak suretiyle gerçek yaşının bilimsel olarak saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması, Kanuna aykırı, katılan mağdure vekili ile sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (Yargıtay 14. CD E. 2017/2905 K. 2017/5300 02.11.2017)

Cebir, Tehdit ve Hile

Cebir; mağdura karşı fiziki güç kullanımıdır. Tehdit; hayata, sağlığa veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinin ya da sair bir kötülük edileceğinin mağdura iletilmesidir. Hile ise iradenin kandırma yoluyla sakatlanmasıdır.

Mağdurun rızası yoksa eylem Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yukarıda değinildiği gibi rızayı sakatlayan herhangi bir davranış olmamalıdır.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nun soruşturma ve kovuşturmasında şikayetin varlığı gerekmektedir. Şikayet hakkı, 15 yaşını tamamlamış olan mağdura aittir. Şikayet, fiilin gerçekleşmesinden sonra 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre hak düşürücü bir süredir. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında ise davanın düşmesine karar verilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nda uzlaşma uygulaması yapılamamaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nun anlatıldığı maddenin birinci fıkrasındaki durumlar açısından dava zamanaşımı süresi 8 yıl, ikinci fıkra açısından 15 yıldır.

Görevli Mahkeme

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nun temel halinde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi, nitelikli halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nun soruşturma ve kovuşturması Ceza Muhakemeleri Kanunu gereği müdafii atanmadan yapılamaz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 104. Madde Son Hali

Madde metninin güncel hali yazımızın giriş kısmında mevcuttur.

Reşit olan biriyle ilişkiye girmenin cezası

18 yaşını tamamlayan bir kimse ile rızası dahilinde kurulan birliktelik kanun sistematiğimizde suç olarak değerlendirilmemektedir.

18 Yaşından Küçük Biriyle Sevgili Olmak

18 yaşından küçük biriyle rıza dahilinde yaşanan bir birlikteliğin herhangi bir su vasfı bulunmamaktadır. Cinsel birlikteliğe uzanan bir durumda da ancak mağdurun şikayeti halinde suç oluşacaktır.

18 Yaşından Küçük Biriyle Sevgili Olmak

18 yaşından küçük biriyle rıza dahilinde yaşanan bir birlikteliğin herhangi bir su vasfı bulunmamaktadır. Cinsel birlikteliğe uzanan bir durumda da ancak mağdurun şikayeti halinde suç oluşacaktır.

Reşit olan biriyle ilişkiye girmenin cezası

18 yaşını tamamlayan bir kimse ile rızası dahilinde kurulan birliktelik kanun sistematiğimizde suç olarak değerlendirilmemektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?