Şantaj Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Şantaj Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Şantaj

Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Şantaj Suçu tehdit suçunun özel bir halidir. Mağdurun bir şeyi yapması veya yapmaması için zorlanması söz konusudur. Tehdit ve cebir suçlarında olduğu gibi irade hürriyetine yönelik bir suçtur.

Şantaj Suçu ilgili maddenin her iki fıkrasında birbirinden farklı iki suç olarak düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrası ne yazık ki yeterince açık bir şekilde anlatılmamıştır. Maddenin ilk fıkrasında yer alan bu suça örnek olarak çevreye atık bırakan bir fabrikayı ihbar etmemek karşılığında fabrika yönetiminden para talep edilmesi verilebilir. Normal şartlarda bu şekilde bir fabrikayı ilgili mercilere şikayet etmek her vatandaşın hakkıdır. Ancak bu hakkın kullanılması yerine hakkın kullanılması tehdidi ile maddi menfaat devşirmek Şantaj Suçu nu oluşturmaktadır. Öte yandan kişinin kendisini yaralayan birinden para karşılığı şikayetçi olmama vaadinde bulunan kişi ise bu talebi hukuka uygun olduğundan Şantaj Suçu nu işlemiş sayılmaz.

Şantaj Suçu nda hak ve yetkisini zorlama aracı olarak kullanarak menfaat elde etmeye çalışan kişi kamu görevlisi ise irtikap suçu oluşacaktır.

Bir gazetecinin toplumda tanınan bir kişiye kendisine para vermemesi veya başka bir menfaat temin etmemesi halinde, hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarını haber yapacağını iddia etmesi şantaj suçunu oluşturur. Zira haber yapmak gazetecinin görevidir. Ancak gazeteci bu görevini ve yetkisini mağdurun aleyhine olacak şekilde kullanarak ondan haksız çıkar elde etmeyi amaçlamaktadır.

Maddenin 1. fıkrasındaki çıkar ve 2. fıkrasındaki yarar kavramları sadece para, altın, mal, senet gibi maddi eşyaları kapsamaz. Cinsel birliktelik, şikayetten vazgeçme, işe alınma gibi herhangi bir maddi menfaat olabilir.

Somut olayda, sanığın mağdurun telefonuna gönderdiği mesaj içerikleri ve konuşmaları ile tanık Hülya’ya mağdurun şikayetini geri almasını söyleyip ayrıca ”yoksa yenge kötü olur” dediğinin kabul edilmesi karşısında, vücut dokunulmazlığına yönelik tehdidinin de “yapmaya hakkı olduğu bir eylem” niteliğinde bulunmadığı, buna göre şantaj suçunun yukarıda açıklanan unsurunun gerçekleşmediği ve eylemin TCK’nın 106/1-ilk maddesine uyan tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile şantaj suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, (Yargıtay 4. CD E. 2014/33436 K. 2018/20182 21.11.2018)

Sanık …, mağdur …’ya gönderdiği yazıda, mağdura ait özel görüntüleri internette yayımlayacağını ve mağdurun akrabalarına ulaştıracağını ifade etmiş olup, yazı içeriğinde kendisine veya başkasına yarar sağlamaya yönelik hareket ettiğine dair bir ibare bulunmamasından dolayı TCK’nın 107/2. madde ve fıkrasında tanımlanan şantaj suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, eylemin bu haliyle genel kast ile işlenebilen ve TCK’nın 106/1-2. madde, fıkra ve cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında şantaj suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, (Yargıtay 12. CD E. 2017/10650 K. 2018/2537 07.03.2018)

Maddenin ikinci fıkrasında ise klasik Şantaj Suçu na yer verilmiştir. Burada fail, açıklanması halinde mağdurun toplum nezdinde küçük düşeceği bir durumunu, zorlama aracı olarak kullanarak ondan haksız menfaat teminine çalışmaktadır. Gerçekte mağduru böyle bir açığı olmasa bile varmış gibi isnatta bulunulacağının iddia edilmesi de Şantaj Suçu nu oluşturur.

Açıklanacağı bildirilen şeylerin şeref ve saygınlığa zarar verecek nitelikte olup olmadığı objektif ölçüler kullanılarak hakim tarafından her bir davada ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Şantaj Suçu ndaki tehdit şeref ve haysiyete yöneliktir. Eğer mağdur hayat ve vücut dokunulmazlığı yönünden tehdit edilerek haksız çıkar sağlanmaya çalışılıyorsa Şantaj Suçu değil yağma suçu oluşacaktır.

Şantaj Suçu nda açıklanacağı ya da isnat edileceği ifade edilen hususlar bizzat mağdura ait olabileceği gibi yakınına da ait olabilir.

Eğer fail özel hayata ilişkin belge veya görüntüleri şantaj amacıyla kullanırsa Şantaj Suçu yanı sıra özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da oluşacaktır.

Şantaj Suçu bir tehlike suçu olduğundan suçun oluşumu için ayrıca neticenin gerçekleşmiş olması aranmaz. Yararın sağlanamamış olması suçun oluşumunu etkilemeyeceği gibi fiili teşebbüs aşamasında da bırakmaz.

Sanığın kendisini şikayet etmesini engellemek için katılanın şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı tehdidinde bulunduğunun iddia ve kabul edilmesi karşısında, eylemin TCK’nın 107/2. maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan, sair tehdit suçundan hüküm kurulması, (Yargıtay 4. CD E. 2016/3574 K. 2017/12730 25.04.2017)

Somut olayda, sanığın, mağdur …’ı arayarak eşine ait CD’leri izlettireceğini söylemekten ibaret eyleminde, sanığın, kendisine veya bir başkasına yarar sağlamaya yönelik hareket ettiğine dair bir delil bulunmadığı, buna göre şantaj suçunun yukarıda açıklanan unsurunun oluşmadığı ve eylemin mağdur ve eşine hakaret suçunu oluşturabileceği, ancak şikayetten vazgeçilmiş olması nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 131 ve 73. maddesi uyarınca düşme kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, (Yargıtay 4. CD E. 2014/7958 K. 2016/11641 08.06.2016)

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Şantaj Suçu nun her iki hali de şikayete bağlı değildir. Mağdur şikayetçi olmasa bile soruşturma ve kovuşturma resen devam edecektir.

Şantaj Suçu uzlaşma kapsamında değildir.

Şantaj Suçu nda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Görevli Mahkeme

Şantaj Suçu nun her iki türünde de yargılama asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Şantaj Suçu, yukarıda kısaca değinildiği gibi uygulamada karşılaşılabilecek istisnai durumlar ve önemli ayrıntılar içerebilmesi nedeniyle bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını gerektirmektedir. Şantaj Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ceza avukatımızla iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Şantaj Suçundan Beraat

Şantaj Suçu nda beraat edilmesi için şantaj suçunun işlenmediği, failin eyleminin şantaj kapsamında değerlendirilemeyeceği ve ancak bir hakkın savunulması kapsamında kaldığı gibi hususların ciddi bir savunma ile ispat edilmesi gerekir.

Şantaj Suçu Şikayetten Vazgeçme

Şantaj Suçu nun takibi şikayete bağlı olmadığı gibi mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması da davanın sona ermesine sebep olmayacak, kamu davası olarak yargılamaya devam edilecektir.

Resimli Şantaj Cezası

Şantaj Suçu nun mağdurun fotoğraflarının kullanılmasının bu suç açısından sonuç cezaya bir etkisi olmayacak, ancak bahsedilen fotoğrafların mağdurun özel hayatına ilişkin belge ve görüntüler kapsamında olması halinde ayrıca özel hayatın gizliliği suçu oluşacaktır.

Şantaj Suçu Yargıtay Kararları

Şantaj Suçu ile ilgili değerlendirmeler Yargıtay 4. Ceza Dairesi yetkili olup bu daireni çok sayıda kararı mevcuttur. Bu kararların 3 tanesi yazımız içeriğinde mevcut olup somut olaya dair daha fazla karar için hukuk büromuz bünyesinde çalışan ceza avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Şantaj Suçunda İspat

Şantaj Suçu nun ispatı için kullanılacak delillerde herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Delil konusunda ceza yargılamasının temel ilkeleri Şantaj Suçu nda da hakimdir. Belge, mektup, mesaj, tanık anlatımı vs delillerle Şantaj Suçu nun ispatı veya suçun işlenmediğinin ispatı mümkündür.

Şantaj Örnekleri

Şantaj Suçu çok farklı şekillerde işlenebilmektedir. Bununla birlikte mağdurun çıplak/uygunsuz fotoğraf ve videolarının kullanılması, şirket çalışanı olan mağdurun pozisyonunun iyileştirilmesi için üstüne ait küçük düşürücü herhangi bir bilginin kullanılması, eski eşin özel hayatındaki kabullenilemeyen gelişmelerin sona erdirilmesi için evlilik dönemine ait sırların paylaşılması suçun en çok göründüğü türleridir.

Şantaja Uğrayan Ne Yapmalı

Şantaj Suçu nun mağduru olan kişi hiç vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı ve hem suç duyurusu sürecinin daha etkin sürdürülmesi hem de failin şantaj içerikli eylemlerinin olası sonuçlarının engellenmesi için süreci bir ceza avukatı ile sürdürmesi gerekmektedir.

Şantaj Davası Ne Kadar Sürer

Yargılamanın süresi, olaya özgü özellikler, taraf sayısı ve suçun işlenme süresine göre farklılıklar arz etmektedir. Bu noktada kesin bir süre belirtilmesi mümkün olmamakla birlikte genel olarak Şantaj Suçu nun davası 2 veya 3 duruşmada sona ermektedir.

Şantaj Davası Ne Kadar Sürer

Yargılamanın süresi, olaya özgü özellikler, taraf sayısı ve suçun işlenme süresine göre farklılıklar arz etmektedir. Bu noktada kesin bir süre belirtilmesi mümkün olmamakla birlikte genel olarak Şantaj Suçu nun davası 2 veya 3 duruşmada sona ermektedir.

Şantaja Uğrayan Ne Yapmalı

Şantaj Suçu nun mağduru olan kişi hiç vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı ve hem suç duyurusu sürecinin daha etkin sürdürülmesi hem de failin şantaj içerikli eylemlerinin olası sonuçlarının engellenmesi için süreci bir ceza avukatı ile sürdürmesi gerekmektedir.

Şantaj Örnekleri

Şantaj Suçu çok farklı şekillerde işlenebilmektedir. Bununla birlikte mağdurun çıplak/uygunsuz fotoğraf ve videolarının kullanılması, şirket çalışanı olan mağdurun pozisyonunun iyileştirilmesi için üstüne ait küçük düşürücü herhangi bir bilginin kullanılması, eski eşin özel hayatındaki kabullenilemeyen gelişmelerin sona erdirilmesi için evlilik dönemine ait sırların paylaşılması suçun en çok göründüğü türleridir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?