Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye Davası

Genel Değerlendirme

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi 1. fıkrasında düzenlendiği üzere; taşınmazı kiralayan kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra kiralanan taşınmazı belli bir tarihte boşaltacağını yazılı olarak kabul etmesine rağmen boşaltmamışsa, tahliye taahhüdü almış olan mal sahibi tahliye tarihini izleyen bir ay içerisinde İİK 272. maddesine göre icra takibi açarak tahliye emri gönderebilir veya sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir.

Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye Davası Şartları

Kanun maddesinden hareketle tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye davalarında özellikle dikkat edilmesi gereken üç unsur vardır bunlar: 1- tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır, 2- tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden ileri bir tarihte verilmiş olmalı, 3- tahliye davasının tahliye taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekmektedir.

Tahliye taahhüdüne dayalı olarak açılacak tahliye davalarında yukarıda belirtmiş olduğumuz iki husus önemlidir, şöyle ki;

  • Sözlü tahliye taahhüdüne dayalı olarak tahliye davası açılamaz. Adi yazılı (taraflarca düzenlenmiş, herhangi bir resmi hüviyeti bulunmayan) şekilde düzenlenen tahliye taahhüdü geçerlidir (noterde düzenlenmesi şart değildir.) ancak tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiralayan tarafından icra takibi başlatıldığında kiracının tahliye emrine itiraz etmesi halinde icra hukuk mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye istenemeyecektir süreç hiç başlamamış gibi sulh hukuk mahkemesinde tekrar dava açılması gerekecektir bunun yanı sıra kiracının tahliye taahhüdündeki imzasına da itiraz etme ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla adi yazılı şekilde verilen tahliye taahhüdü de bir takım sorunlarla karşılaşılmasına sebebiyet verecektir.

Tahliye taahhüdünde tarih bulunmaması tahliye taahhüdünü geçersiz hale getirmez. Ancak tahliye tarihinin belli ya da belirlenebilir olması gerekmektedir.

  • Kira sözleşmesinin kurulduğu anda ya da kira sözleşmesinden önce alınan tahliye taahhüdü geçersizdir. Tahliye davası Yargıtay kararları yerleşik uygulamaya göre sözleşmenin imza tarihinde veya öncesinde alınan taahhüdün serbest iradenin bir ürünü olmadığı kabul edilen bir uygulamadır.
  • Tahliye davaları tahliye edileceği taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içerisinde açılması gerekmektedir.

Taahhüt sebebiyle tahliye davasının mutlaka kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayan durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak eski malik zamanında verilen taahhüde dayanarak dava açılabilir.

Kiracının tahliye taahhüdünü boş olarak verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenemez. Tahliye taahhüdünde kiracının açıkça kiralananı belli bir tarihte tahliye etmeyi taahhüt etmesi, kabullenmesi zorunludur, tahliye taahhüdünün şartsız olması gerekmektedir.

‘’Taraflar arasında düzenlenen taahhütnamedeki imza davalı kiracı tarafından inkar edildiğinden imzanın, uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulu tarafından yapılacak incelemeyle davacı kiracı şirket temsilcisine ait olup olmadığının tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, uzmanlık gerektiren konuda mahkeme hakiminin re’sen inceleme yaparak sonucuna göre karar vermesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2009/1506 K. 2009/4441 T. 12.05.2009)

‘’Ayrıca yerleşik Yargıtay uygulamasına ve Dairemizin istikrar bulan kararlarına göre fotokopi üzerinden imza incelemesi yapılması mümkün değildir. Bu sebeple imza incelemesine esas alınan borçlunun uygulamaya elverişli imzalarının bulunduğu belge asıllarının getirtilerek incelemenin bunlar üzerinden yapılması gerekir.

Öte yandan, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30.5.2001 gün 2001/12-436 E., 2001/467 K. ve 6.6.2001 tarih 2001/12-466 E., 2001/483 K. sayılı kararlarında da aynen benimsendiği gibi herhangi bir belgedeki imza veya yazının atfedildiği kişiye ait olup olmadığı hususunda yapılacak bilirkişi incelemesinin, konunun uzmanınca ve yeterli teknik donanıma sahip bir laboratuvar ortamında, optik aletler ve o incelemenin gerektirdiği diğer cihazlar kullanılarak, grafolojik ve grafometrik yöntemlerle yapılması, bu alet ve yöntemlerle gerek incelemeye konu ve gerekse karşılaştırmaya esas belgelerdeki imza veya yazının tersim, seyir, baskı derecesi, eğim, doğrultu gibi yönlerden taşıdığı özelliklerin tam ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenip karşılaştırılması; sonuçta, imza veya yazının atfedilen kişiye ait olup olmadığının, dayanakları gösterilmiş, tarafların, mahkemenin ve Yargıtay’ın denetimine elverişli bir raporla ortaya konulması, gerektiğinde karşılaştırılan imza veya yazının hangi sebeple farklı veya aynı kişinin eli ürünü olduklarının fotoğraf ya da diğer uygun görüntü teknikleriyle de desteklenmesi şarttır.’’ (Yargıtay 12. HD. E. 2016/1048 K. 2016/13844 T. 11.5.2016)

‘’Mahkeme, davalının savunmasına değer verip, taahhüdün baskı altında tanzim ve tahliye tarihlerinin boş olarak alındığından söz ederek davanın reddine karar vermiştir. Taahhüdün tanzim ve tahliye tarihleri kısmının boş olarak düzenlenip davacıya verilmiş olduğu kabul edilse bile, kiracı davalı bu şekildeki boşa imza atmakla davacıya doldurma yetkisi vermiş olduğundan bunun sonucuna katlanmak zorundadır. Bu bakımdan tanzim ve taahhüt tarihlerinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki, davalı taahhüdün taşınmazda kiracı iken ve yenilenen sözleşme ile birlikte verildiğini savunduğundan, artık taahhüdün baskı altında alındığından söz edilemez. Dairemiz’in Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen yerleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır. Bu durumda mahkemece, taahhütnamenin geçerli olduğunun kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.’’(Yargıtay Kararı – 6. HD., E. 2008/13337 K. 2008/1608 T. 18.02.2008)

Değerli okuyucu, Kira tahliye taahhütnamesi örneği 2019, Tahliye taahhütnamesi ile tahliye ne kadar sürer, Kira tahliye taahhüdü örneği, Tahliye taahhütnamesi 2019, Boş tahliye taahhütnamesi geçerliliği, Tahliye taahhütnamesi örneği 2019, Tahliye taahhütnamesi hakkındaki tüm cevaplar, Tahliye taahhütnamesi örneği 2019 pdf şeklinde yapılan aramalar sizi doğru sonuca ulaştırması pek düşük ihtimali olan aramalardır.

Tahliye taahhüdü örneği, tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye davası açılması, hakkınızda tahliye taahhüdüne dayalı açılmış olan tahliye davasına cevap verilmesi için uzman kira avukatı, kira hukuku avukatı, kiracı tahliye avukatı ile çalışmanız gerekmektedir. Dolayısıyla avukatsız tahliye davası açmak davanın reddine veya hak kaybına uğramanıza sebep olacak veya hakkınıza ulaşmanızı geciktirecektir. Dolayısıyla tahliye davalarının açılmasında ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi avukatı kiracı tahliye avukatı veya İstanbul kiracı tahliye avukatları ile çalışılması en doğrusu olacaktır.

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışan kira hukuku avukatı ndan randevu alarak kiracı tahliye davası masrafları ne kadar olduğunu öğrenebilir ve tahliye davaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesini kim yapar?

Noter aracılığı ile yapılmaktadır.

Tahliye davası ne kadar sürer 2022?

Ortalama 450 gün sürmektedir.

Ev tahliye davası kaç ay sürer?

2-3 ay aralığında sürmektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın