Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu, Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-a maddesinde düzenlenmiş olup Yargıtay içtihatlarında tanım bulmuştur. Yargıtay uygulamasına Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nun varlığı için failin;

  1. Suçu işlemeye sebatla ve koşulsuz olarak karar vermesi,
  2. İşlemeyi niyetlendiği suçu soğukkanlı bir şekilde ve sükunetle düşünmesi,
  3. Suç işleme kararı ile eylem arasında makul bir sürenin geçmesi,
  4. Ulaştığı sükunete rağmen suç işleme kararından vazgeçmeyip ısrarla tasarladığı fiilin icrasına girişmiş olması gerekir.

Tasarlamanın varlığının kabulü için bu dört unsurun bir arada bulunması gerekir.

Bu unsurlar bakımından Yargıtay; soğukkanlılığın suçun işlenmesi esnasında var olmasını değil, Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nu işleme kararını verme ve bu kararından dönmeme olarak kabul etmektedir.

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nun belirleyici özelliği suç işleme kararının verildiği zamandır. Bu noktada öldürme kararının önceden verilmiş olması failin kastını ani kasttan ayırır. Nitekim bu nitelikli hali oluşturan en önemli unsur da kast unsurudur. Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nun işlenmiş olduğunun kabulü için fiilin işlendiği an ile tasarlandığı an arasında geçen sürenin kesin bir şekilde tespit edilebilmesi gerekir. Zira arada geçen süre failin sükunetle düşünerek fiilinden vazgeçmesine yetecek bir süre olmalıdır. Bu hususun tespiti somut olayda çoğunlukla çok zor olmakta ve belirleme genellikle failin ikrarı ile yapılmaktadır. Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nda öldürme kararının önceden alındığını gösteren kesin kanıtlar olmadan, varsayım ve kabuller üzerinden tasarlamanın varlığından bahsetmek mümkün değildir.

Failin, bir kimsenin vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiş olması, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükûnete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve sabırla fiilini icraya başlaması ve gerçekleştirmeyi planladığı fiili, belirlenmiş kurgu dahilinde icra etmesi gerektiği (Yargıtay CGK E. 2012/67 K. 2012/258 26.12.2012)

Sanıklar Bilgi, K. ve Güven ile katılan arasında husumet bulunduğu, sanık Güven’in tesadüfen kahvehanede gördüğü katılanın kendisini kahvehaneden kovması üzerine diğer sanıkları aramasından yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleşen somut olayda, sanıkların öldürme kararı vermeleri ile icrası arasında çok kısa bir zaman geçtiği, diğer bir anlatımla ruhi sukunete ulaşarak kararlarını tekrar gözden geçirmeleri için yeterli sürenin bulunmadığı, içinde bulundukları tehevvür hali devam etmekte iken öldürme kararını verip hemen akabinde icra ettikleri anlaşıldığından, tasarlamanın şartlarının oluşmadığının kabulü gerekmektedir. Diğer yandan olayda, eylemi gerçekleştirmek için bir başka kişinin kullanılması da tasarlamanın varlığının kabulü için tek başına yeterli olmayıp varılan bu sonucu değiştirmeyecektir. (Yargıtay CGK, E. 2013/270, K. 2014/197 22.04.2014)

Dairemizin yerleşik uygulamasına göre; tasarlama halinin kabulü için, sanığın ve suça sürüklenen çocuğun önceden koşula bağlı olmaksızın öldürme kararı vermeleri, kararla eylem arasında tasarlamayı kabule elverişli makul bir sürenin geçmesi, bu süre içinde verdikleri kararda sebat ve ısrar ederek maktulü öldürmeleri gerekmekte olup, somut olayda öldürme kararının ne zaman verildiği kesin olarak saptanamadığından tasarlamanın koşullarının bulunmadığı anlaşılmakla eylemlerinin yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme suçunu oluşturacağı gözetilmeden tasarlayarak öldürme suçundan yazılı şekilde cezalandırılmalarına karar verilmesi, yasaya aykırıdır. (Yargıtay 1. CD, E. 2014/4697 K. 2015/1629 18.3.2015)

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nun unsurlarından olan tasarlamanın herhangi bir şarta bağlı olmayıp koşulsuz bir nitelik taşıması gerekmektedir.

Failin suçu işlemekten vazgeçmesi fakat bir başka nedenle ve ani bir kararla fiili işlemesi durumunda artık tasarlamadan söz edilemeyecektir. Bu durumda ani kastla suç işlendiğinden cezası da kasten öldürmenin temel hali üzerinden verilecektir. Dolayısıyla yargılamada bu husus hayati önem arz edecektir.

Tasarlama eylemi haksız tahrikle birleşebilir. Öte yandan Yargıtay’a göre tasarlama, kan gütme saiki ve töre saiki gibi diğer nitelikli hallerle de birleşebilir.

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nda failin eyleminin belirli bir kişiye yönelik olması gerekmektedir. Bilinmeyen bir kişiye karşı öldürme planı yapılması mümkün olmadığından Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ndan bahsedilmesi de mümkün olmayacaktır.

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nda kanunen zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

İlginizi Çekebilir; Kasten Öldürme Suçu

Güvenlik Tedbirleri

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurların herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tasarlayarak öldürme ne demek?

Bir kişi bir cinayeti kafasında tasarlayıp araya uzunca bir zaman girmesinin ardından bile vazgeçmemişse ve planlı isteyerek bir şekilde suçu işlerse bu tasarlayarak öldürmek demektir.

Tasarlama nedir hukuk?

Bir suçu işlemek için plan, program hazırlık gibi davranışları yapmak demektir.

Olume Tesebbus nedir?

Ölümle sonuçlanmamış fakat bir insanın hayatına son verecek eylemlere denir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?