Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiracıyı tahliye etmek için düzenlenmiş olan bir diğer hukuki yol olarak İcra İflas Kanunu’na göre kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi başlatmaktır.

Bu yazımızda, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 269 vd. maddelerde düzenlenen, taşınmazın icra yoluyla tahliye edilmesini yani örnek 13 ödeme emrine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları ele almaktayız.

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiraya veren hem kira bedellerinin ödenmesini hem de kiralananın tahliyesini sağlamak amacıyla öncelikle icra takibi başlatmalıdır.

Kiraya verenin takip talebinde bulunması üzerine kiracıya icra dairesi tarafından bir ödeme emri Örnek gönderilir. Gönderilen ödeme emrinde kira borcunu ödemeyen kiracıya, ödenmeyen kira bedellerini ödemesi için 30 günlük bir süre verilmektedir. Ödeme süresi 30. Günün mesai bitimine kadarlık süreyi ifade eder.

Kira borcunu ödemeyen kiracı, ödeme emrine 7 gün içinde itirazda bulunmaz ve borçlu olduğu kira bedellerini, süresinde, alacaklıya veya icra dairesine öderse, artık kiralananın tahliyesini talep etme imkânı kalmayacaktır.

Kiracı, ödeme emrine 7 gün içinde başvurup itirazda bulunmayıp, borçlu olduğu kira bedellerini süresinde ödemezse, icra takibi kesinleşecektir. Kesinleşme sonrasında kiraya veren, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için haciz talep edebileceği gibi icra mahkemesine başvurarak kiralananın tahliyesini isteme hakkına sahiptir.

Kiracı, ödeme emrine 7 gün içinde itiraz ederse açılmış olan icra takibi durur. Bu durumda itirazın kaldırılması için, kiraya verenin itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde icra mahkemesinden dava yoluyla talepte bulunması gerekecektir. Davalının itirazı alacaklıya tebliğ edilmediği durumlarda altı aylık dava açma süresinin geçirildiğinden söz edilmez.

Kiracı itirazında haklı olduğunu kanıtlayamazsa icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verecek ve icra takibi kaldığı yerden devam edilecektir. İtirazın kaldırılması üzerine, kiraya veren, hem kira bedellerinin tahsili için haciz talep edebilecek, hem de icra mahkemesinden kiralananın tahliyesini isteyebilecektir.

Dava dilekçesinde itirazın iptali ve takibin devamına karar verilmesini istemek tahliye istemini kapsadığı anlamına gelmez. Tahliye kararı verilebilmesi için kiralananın tahliyesinin de açıkça dava dilekçesinde istenmesi gerekir. Mahkeme hâkimi HUMK 74. maddesine göre taleple bağlıdır. Davacının dava dilekçesinde tahliye istemi bulunmadığı halde talep dışına çıkılarak tahliye kararı verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir. (Yargıtay 6. HD., E. 2010/3643 K. 2010/4960 T. 26.04.2010

Taşınmazın tahliyesine ilişkin icra takibi kiraya verenin yerleşim yerdeki veya taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde icra takibi başlatabilir, yetki sözleşmesinin yapıldığı hallerde yetkili icra dairesinde icra takibi başlatabilir.

Birden fazla kiraya veren veya kiracının bulunduğu durumlarda tahliyenin bölünmezliği prensibi gereği kiraya verenler ve kiracılar arasında zorunlu takip arkadaşlığı mevcuttur bu sebeple birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.

Takip talebinde ödenmeyen kira bedellerinin hangi aylara ait olduğunun belirtilmesinin yanı sıra hem ödeme emrinde hem takip talebinde TAHLİYE talebinin de açıkça yazılması gerekmektedir aksi durumda tahliye kararı verilmeyecektir.

‘’Takip talebinde, tahliye talebinde bulunulmaması durumunda tahliye istenemez. Mahkemece bu gerekçe ile tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tahliye isteminin reddine karar verilmesi doğru değildir.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2012/3500 K. 2012/6503 T. 25.4.2012)

Borçluya gönderilen ödem emrinde 30 günlük ödeme süresi ve ödenmediği takdirde sözleşmenin feshedilerek tahliye davası açılacağı da mutlaka bulunmalıdır. Zira Türk Borçlar Kanunu 315. Maddesinde konut ve çatılı işyeri kiraları için kiracıya verilecek ödeme süresinin en az 30 gün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca itiraz hakkı ve süresi, özellikle kira sözleşmesini ve altındaki imzayı açıkça reddetmediği takdirde sözleşme ile bağlı olduğunu kabul edeceği ihtarı da bulunmalıdır.

‘’ Örnek 13 ödeme emrinde yedi günlük itiraz süresi ve otuz günlük ödeme sürelerinin yazılmadığı görülmüştür. İİk.nun 269/1. maddesinin göndermesi ile Borçlar Kanunu’nun 260. maddesinde yer alan yasal ödeme süresi olan otuz günlük sürenin borçluya verilmemesi durumunda tahliye istenemez. ve bu ödeme emrinin geçerli bir ödeme emri olduğu kabul edilemez.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2007/854 K. 2007/2024 T. 01.03.2007)

‘’Davaya dayanak yapılan icra dosyasında, icra müdürlüğünce düzenlenen örnek 13 no.lu ödeme emrinde 7 günlük itiraz süresi ile 30 günlük borcun ödenmesine ilişkin sürelerin yazılmadığı görülmektedir. İİK.nun 269/1. madde göndermesiyle olayımızda uygulanması gereken Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesinde yer alan en az otuz günlük ödeme süresinin ödeme emrinde açıkça yazılması zorunlu olup, yasaya uygun olarak düzenlenmeyen ödeme emri hukuki sonuç doğurmaz.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2015/121 K. 2015/1089 T. 09.02.2015)

İcra takibi başlatmadan önce, özellikle takibe konu yer işyeri nitelinde veya konut niteliğinde olup da kefil bulunuyorsa veya depozito söz konusuysa kira sözleşmesine ilişkin damga vergisinin yatırılması gerekmektedir. Damga vergisinin ödenmesi sözleşme ile hangi tarafa yüklenmişse o taraf yükümlüdür, kefalet, depozito gibi durumlarda değişkenlik olduğu için belli bir rakam söylemek zordur, sözleşme ile birlikte vergi dairesine gidip damga vergisinin yatırılması işlemlerin hukuki olması ve hızlılığı açısından önemlidir.

Yazılı kira sözleşmesine dayanarak açılan icra takibinde kira sözleşmesinin aslının takip talebi ile dosyaya sunulması gerekmektedir. Ancak kiraya veren sözleşmeyi kaybetmişse sözleşme okunamayacak derecede tahrif olmuşsa fotokopi ile takip başlatılamayacağından sözlü kira sözleşmesinin var olduğunu belirterek icra takibi başlatılması da mümkündür.

Kefile Örnek No 7 ödeme emri gönderilecektir İlamsız takiplere ilişkin bu ödeme emrinde itiraz süresi 7 gün olarak ve ödeme süresi ise 10 gün olarak düzenlenmiştir. Kefilin itiraz süresi borçlu ile aynı olmasına rağmen ödeme süresi borçlu için 30 gün olmasına rağmen kefil için 10 gündür.

Kiracı 7 günlük itiraz süresi içerisinde itiraz etse dahi ödeme süresi olan 30 günlük yasal süre geçmeden icra hukuk mahkemesine başvuru yapılırsa dava reddedilecektir. Kiracı ödeme emrine itirazında borca itirazda bulunulmadığında icra mahkemesinde borca itirazda bulunamayacaktır. İcra hukuk mahkemesi 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödeme yapılıp yapılmadığına bakacak ve buna göre karar verecektir. Borçlu itirazında haksızsa talep edilmesi ve diğer koşulların da (alacağın likit, belli ve muayyen olması) sağlanması durumunda icra inkâr tazminatına mahkûm edilecektir.

Değerli okuyucu yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere genelinde tahliye davaları özelde ise icra yolu ile tahliye davaları titizlikle açılması ve yürütülmesi gereken davalardır. İster dava açan mal sahibi olun isterseniz kiracı olun uzman kira avukatı, kira hukuku avukatı, kiracı tahliye avukatı ile çalışmanız gerekmektedir.

Dolayısıyla avukatsız tahliye davası açmak davanın reddine veya hak kaybına uğramanıza sebep olacak veya hakkınıza ulaşmanızı geciktirecektir veya aleyhinize açılmış haksız davanın kabulüne neden olabilecektir. Dolayısıyla tahliye davalarının açılmasında kiracının tahliyesi avukatı , kiracı tahliye avukatı , kiracı avukatları veya İstanbul kiracı tahliye avukatları, icra avukatı ile çalışılması en doğrusu olacaktır.

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışan kira hukuku avukatı ndan randevu alarak kiracı tahliye davası masrafları ne kadar olduğunu öğrenebilir ve tahliye davaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İcra Örnek 13 Nasıl Doldurulur ?

Örnek 13 olarak kastedilen ödeme emridir. Ödeme emri icra müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır, icra örnek 13 nasıl doldurulur yukarıda detaylıca açıklanmıştır.

Kira Alacağı ve Tahliye İçin İcra Takibi Örnek

Kira alacağı ve tahliye için örnek takip talebi ve ödeme emri için tıklayınız. Ancak her kira sözleşmesi kendine has farklılıklar içerdiğinden dolayı kira avukatına veya kiracı tahliye avukatıyla çalışmak en doğrusu olacaktır.

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Talebi Örneği

Yukarıda açıkladığımız üzere her kira sözleşmesi için farklılık göstermekle beraber, kiralanan taşınmazın tahliyesi talebi örneği için tıklayınız.

Örnek 13 Ödeme Emri Kesinleşme Süresi

İcra takibinin kesinleşmesi itiraz süresi içerisinde borçlunun itirazda bulunmaması ile alacaklının haciz hakkının başlamasını ifade eder. Örnek 13 ödeme emri kesinleşme süresi 7 gündür.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası Yargıtay

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası Yargıtay kararları yukarıdaki yazımızda mevcuttur.

Tahliye Talepli İcra Takibine İtiraz

Borçluya ödeme emri tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde borca, faize ve ferilerine, imzaya itiraz edebileceği gibi tahliye talepli icra takibine itiraz edilirken kira ilişkisinin mevcut olmadığına yönelik olarak da itiraz da bulunabilir.

İcra Yoluyla Tahliye Nasıl Yapılır

İcra yoluyla tahliyenin nasıl yapılacağı yukarıdaki yazımızda detaylıca ele alınmıştır.

Örnek 13 Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Her hukuki işlem usuli ve esasa yönelik birçok etki doğurabileceği gibi aynı zamanda hukuki işlemin hukuka aykırı veya alakasız ifadelerden uzak olması gerekmektedir. Dolayısıyla itiraz dilekçesinde eksik veya yanlış bir ifade sonuç olarak aleyhe sonuç doğurabileceğinden kira avukatı kiracı tahliye avukatı veya İstanbul tahliye avukatı ile çalışılması doğru olacaktır.

İcra Yoluyla Tahliye Ne Kadar Sürer

Taşınmazın icra yolu ile tahliyesi için açılacak icra takibinde kanunda borçluya ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 günlük bir ödeme süresi verilmesi öngörülmüştür. 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödeme gerçekleşmezse tahliye davası açılabilecektir.

İlamsız İcra Yoluyla Tahliye Dilekçesi

Dava dilekçesi bir davanın geleceğini belirleyen en önemli unsurdur. Birçok hususa dikkat edilmesi gerektiği için kira avukatı , kiracı tahliye avukatı , İstanbul kiracı tahliye avukatları ile çalışılmadığı durumda yani avukatsız tahliye davası açılması hak kaybına uğramanıza sebep olacaktır. Tahliye davası dilekçesi için tıklayınız.

Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır ?

Taşınmazın tahliye kararı nasıl uygulanır sorusunun cevabı tahliye kararının icra hukuk mahkemesinde açılmış olan itirazın kaldırılması ve tahliye davası sonucu bir tahliye kararı verilmiş ise icra dosyasına sunarak tahliye istenebilir. Sulh hukuk mahkemesinden verilmiş bir tahliye kararı var ise bu karar icraya konulmak suretiyle tahliye gerçekleşecektir.

Tahliye Talepli İcra Takibine İtiraz

İtiraz usulü yukarıda açıklanmıştır bu açıklama tahliye talepli icra takibine itiraz larda da geçerlidir.

Tahliye Kararını İcraya Koyma Süresi

Gerekçeli karar yazıldığı andan itibaren kararın kesinleşmesi beklenmeden derhal icraya konulabilir.

Tahliye Kararının İcrası

Tahliye kararının icrası icra müdürlüğünce başlatılacak icra takibi ile mümkündür. Elinizde sadece tahliye kararı bulunması icra takibi başlatılmadığı takdirde herhangi bir şey ifade etmeyecektir.

Tahliye Kararı Çıktıktan Sonraki Süreç

Tahliye kararı çıktıktan sonraki süreç kararın icraya konulması ile devam etmektedir.

Tahliyeden Sonra Kira Alacağı

Tahliyeden sonra kira alacağı mevcut ise bu kira alacakları için ayrıca bir icra takibi başlatılması gerekmektedir.

Tahliyeden Sonra Kira Alacağı

Tahliyeden sonra kira alacağı mevcut ise bu kira alacakları için ayrıca bir icra takibi başlatılması gerekmektedir.

Tahliye Kararı Çıktıktan Sonraki Süreç

Tahliye kararı çıktıktan sonraki süreç kararın icraya konulması ile devam etmektedir.

Tahliye Kararının İcrası

Tahliye kararının icrası icra müdürlüğünce başlatılacak icra takibi ile mümkündür. Elinizde sadece tahliye kararı bulunması icra takibi başlatılmadığı takdirde herhangi bir şey ifade etmeyecektir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?