Tehdit Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Tehdit Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Tehdit

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etme, malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etme kanunda suç olarak düzenlenmiştir.

Tehdit Suçu nun konusu, irade hürriyetinin korunmasıdır. Zira elverişli, ciddi bir tehdide maruz kalan kişinin özgür bir şekilde karar alma ve o karar doğrultusunda hareket etme özgürlüğü sakatlanmaktadır.

Tehdit Suçu Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir suç olarak düzenlenmekle birlikte diğer bazı suçların da nitelikli unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturmaktadır.

Tehdit Suçu nun oluşması için tehdidin geleceğe yönelik olması gerekir. Geçmişe yönelik tehditte elverişlilik olmadığından Tehdit Suçu oluşmayacaktır.

Tehdit Suçu nun oluşması için fail, görünüşte de olsa işleyeceğini söylediği kötülüğü gerçekleştirme iktidarına sahip olmalıdır.

Haksızlığa maruz kalan kişinin yakınma, hak arama, hesap sorma tarzındaki açık kötülük içermeyen söylemler Tehdit Suçu kapsamında değerlendirilemez.

Tehdit Suçu nun mağduru kötülüğü algılama ve anlama yeteneği bulunan bir kişi olmalıdır. Bu nedenle akıl hastasına karşı Tehdit Suçu işlenemez.

Elverişlilik

Tehdit Suçu bir soyut tehlike suçudur. Tehlike suçlarının karakteristik özelliği olarak Tehdit Suçu nun da oluşması için neticenin gerçekleşmesi gerekmez. Bu nedenle kural olarak tehlike suçlarına teşebbüs mümkün değildir. Ancak failin yazdığı tehdit içerikli mektubun, failin iradesi dışındaki nedenlerle mağdurun eline geçmeden adli makamlara ulaştırılması gibi örneklerde olduğu gibi kimi durumlarda Tehdit Suçu na teşebbüs mümkündür.

Suça konu mektubun, cezaevinde oluşturulan Disiplin Kurulu’nca okunduktan sonra mağdura verilmemesi yönünde karar verildiği, sonra da gerek soruşturma, gerekse kovuşturma evrelerinde mağdura ulaşılamadığı dikkate alındığında, mağdurun kendisine yönelik tehdit içeren sözlerden henüz haberdar olmadığı, bu itibarla tehdite ilişkin neticenin gerçekleşmediği, bu aşamadan sonra yapılacak bildirimlerin de suçun tamamlanmasını sağlamayacağı ve böylelikle suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden, tamamlanmış suçtan mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırı ve sanık K1’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, (Yargıtay 4. CD E. 2013/7913 K. 2015/26392 02.03.2015)

Tehdide konu eylemin ortalama bir insanın davranışlarını etkileyebileceği, onun iç huzurunu bozacağı söylenebiliyorsa tehdit elverişlidir. Ancak eylemin mağdur üzerinde objektif olarak korku oluşturmaya elverişli olmaması halinde suç oluşmaz.

Yargıtay’ın kabulüne göre, Tehdit Suçu na konu olan kötülük bildirimi şarta bağlanmamalıdır. Şarta bağlanan kötülük bildirimi, ileride gerçekleşmesi muhtemel bir bildirim olmadığından Tehdit Suçu oluşmaz.

Basit Tehdit Suçu

Tehdit, kişinin kendisini veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirmeye yönelik ise eylem, TCK md. 106/1-1 kapsamında değerlendirilir. Tehdidin bu hali şikayete bağlı olmasa da uzlaşma kapsamındadır.

Sanığın, katılanı “ama ablanın canı yanıp duyduğun zaman belki çok geç kalmış olabilirsin, başına dua etmeye gelirsin” şeklindeki sözlerle tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, eyleminin TCK’nın 106/1. maddesinin 1. cümlesinde tanımlanan mağdurun bir yakınının vücut bütünlüğüne yönelik bir saldırı gerçekleştirme niteliğinde olduğu halde, aynı maddenin 2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit olarak kabul edilmesi, (Yargıtay 4. CD E. 2017/23339 K. 2018/11401 06.06.2018)

Sair Tehdit Suçu

Tehdidin malvarlığına yönelik olması veya hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlık dışında sair bir kötülük içermesi halinde ise basit tehdit veya sair Tehdit Suçu oluşmaktadır. Bu suç ilk cümleden farklı olarak takibi şikayete bağlıdır. Şikayet yoksa kovuşturma şartı olmadığından takipsizlik kararı verilmeli, dava açılmışsa düşme kararı verilmelidir. Bu suç uzlaşmaya tabidir.

Sair kötülük bildirimi açık bir kötülük içermelidir. Yakınma veya yasal yollarla başvurmayı içerecek tarzdaki söylemler Tehdit Suçu olarak görülmemelidir. Özellikle haksızlığa maruz kalan kişinin yakınma ve hesap sorma tarzındaki, kötülük içermeyen söylemleri Tehdit Suçu kapsamında değildir.

Tehdit Suçu nda zararın büyüklüğü kişiye ve olaya göre değişmektedir.

Sanığın mağdurlar … ve …’a söylemiş olduğu “sizi süründüreceğim kimlik bilgilerini ver, başınıza işler açacağım, ayağınızı denk alın” şeklindeki sözlerin, TCK’nın 106/1. madde ve fıkrasının ikinci cümlesinde tanımlanan, takibi şikayete bağlı sair tehdit suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan aynı madde ve fıkrasının birinci cümlesi gereğince mahkumiyet kararı verilmesi, (Yargıtay 4. CD 18351/12146 21.06.2018)

Sair Tehdit Suçu seçimlik ceza içeren bir suçtur. Bu durumda hakimin seçimlik cezalardan hangisini, hangi sebeple tercih ettiğinin gerekçesini göstermek zorundadır.

Gıyapta Tehdit, İletme Kastı ve Tehdide Dair İz ve Emare

Basit tehdidin mağdurun gıyabında gerçekleştirilmesi halinde, iletme kastının bulunması koşuluyla Tehdit Suçu oluşacaktır. İletme kastı, fail, tehdit içeriğinin mağdur tarafından duyulmasını, bilinmesini istemesi amacıyla hareket etmesidir.

Gıyapta gerçekleşen silahlı tehditte ise silaha dair iz, emare olması gerekir. Aksi takdirde silah unsuru, dolayısıyla da Tehdit Suçu gerçekleşmez. Birisinin evine ateş edildiğinde duvarında oluşan mermi deliği, iz ve emare sayılır.

Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için, silahın tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak gösterilip mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılması gerekir, ya da mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen tehdit eyleminin, silahla tehdit suçunu oluşturabilmesi bakımından, silahın, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyalarında hasar, iz, emare gibi belirtiler oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini artıracak tarzda kullanılması icap eder. Bu itibarla, mağdurun yokluğunda gerçekleşen tehdit eyleminde, salt silah teşhir edilmiş olması, suçun nitelikli halinin oluşumu için yeterli sayılamayacaktır.

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın, mağdur … ile tartıştıktan sonra, mağdurun odaya girerek kapıyı kilitlediği, sanığın mağdurun gıyabında, eline almış olduğu bıçakla “beni bırakın onu keseceğim” diyerek gıyapta tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, eylemin TCK’nın 106/1. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturacağı düşünülmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek, yazılı biçimde hüküm kurulması, (Yargıtay 4. CD E. 2014/40767 K. 2019/154 14.01.2019)

Nitelikli Tehdit Suçu

Tehdit Suçu nun nitelikli hali şikayete veya uzlaşmaya tabi değildir. Nitelikli unsurlar tehdidi daha ağır hale getirdiğinden, mağdurun iradesini daha yoğun bir şekilde etkileyeceği düşüncesiyle ceza miktarı artırılmıştır.

Silahla Tehdit Suçu

Tehdit Suçu nun silahla işlenmesi en sık karşılaşılan nitelikli hallerden biridir. Tehdit Suçu nun silahla işlenmesi durumunda, silah ateşli silah olabileceği gibi Türk Ceza Kanunu’nda sayılan diğer aletler de olabilir. Bu silahın fiilen kullanılması da gerekmez, silahın teşhiri nitelikli halin uygulanması için yeterlidir.

Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, gıyapta silahlı Tehdit Suçu nda silaha dair iz ve emare yoksa (mermi çekirdeği, kovanı, duvarda mermi izi vs) artırım uygulanamaz.

Tehdit Suçu nda kullanılan tabancanın kuru sıkı olması, çalışmayan bir tabanca olması, suçun silahlı Tehdit Suçu olarak değerlendirilmesine mani değildir. Ancak mağdur tabancanın bu niteliklerini biliyorsa Tehdit Suçu tehdit olarak değerlendirilemez.

Silahın sadece mağdura gösterilmesi, havaya sıkılması, ayaklarının dibine ateş edilmesi, eylemin nitelikli Tehdit Suçu kabul edilmesi için yeterlidir. Ancak bu eylemler sırasında bir tehdit sözünün söylenmesi gerekli değildir.

Kişinin, Kendisini Tanınmayacak Bir hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle Tehdit Suçu

Bendin ağırlaştırıcı neden olmasının amacı, tehdidin bilinmeyen bir kaynaktan gelmesi, mağdurun kendisini korumasının daha zor olması, buna bağlı olarak iradesindeki sakatlanmanın iç huzurunun daha fazla bozulmasıdır.

Kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması, yüzünü kapatması, sesini değiştirmesi gibi mağdur tarafından tanınmasına, bilinmesine imkan olmayacak tedbir alarak gerçekleşen Tehdit Suçu dur.

İmzasız mektupla Tehdit Suçu mektubun gönderenin mağdur tarafından kim olduğunun bilinmemesi, adli araştırmalarla bulunması halinde söz konusudur. Göndereni mağdur tarafından bilinmeyen, e-mail, numarası gizlenmiş sms gibi yöntemlerle tehdit fiilinde bu bendin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır.

Sanığın, katılana ait evinin bahçesine bıraktığı imzasız mektuplarla katılanı tehdit etmekten ibaret eyleminde, katılanın, sanıktan şüphelenmesi nedeniyle sanığın adını vererek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılması karşısında, “imzasız mektup” unsurunun oluşmadığı, bu haliyle eylemin TCK’nın 106/1. maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden, soyut olarak not pusulalarının içeriği uyarınca imzasız mektupla açıkça katılanı tehdit ettiğinden söz edilerek sanık hakkında aynı kanunun 106/2-b maddesi gereğince hükümlülük kararı verilmesi, (Yargıtay 4. CD 19839/9447 15.05.2018)

Özel işaretlerle tehdit, mermi çekirdeği verme, ölmüş adam resmi gönderme gibi objektif olarak sanığın mağdura bir kötülük edeceği anlamı çıkartmamızı sağlayacak resim, eşya, materyallerle tehdit edilmesidir.

Birden Fazla Kişiyle Birlikte Tehdit Suçu

Tehdit Suçu nun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde her bir fail bilinçli olarak suçun işlenmesine katılmalıdır. Başka bir ifade ile faillerde birlikte tehdit iradesi olmalıdır. Aksi takdirde olay sırasında failin yanında olmakla birlikte failin davranışlarına katıldığını izhar eden herhangi bir harekette bulunmayan kişiyi bu kapsamda değerlendirmemek gerekir.

Birlikte birden fazla kişinin Tehdit Suçu nu işlemesi için her bir sanığın tehdit içeren bir fiilinin olması gerekir.

Var Olan Veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Tehdit Suçu

Bentteki nitelikli halin uygulanabilmesi için mağdurun, failin suç örgütüyle dolaylı bile olsa bağlantısı olduğu veya olabileceği ya da en azından suç örgütü ile zayıf da olsa irtibatının bulunduğu ihtimaline inanmasını gerektirecek makul nedenlerinin bulunması gerekir.

Tehdit Suçunda Fikri İçtima, Özel İçtima Ve Zincirleme Suç

İşlediği tek fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olan kişi bunlardan en ağır olan suçtan cezalandırılır.

Tehdit Suçu nun TCK md. 106/3 fıkrasında Tehdit Suçu na özel bir içtima düzenlemesi yapılmıştır.

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı Tehdit Suçu nun birden fazla işlenmesi durumunda ise, Tehdit Suçu nun temel hali üzerinden bir cezaya hükmedilecek ancak maddedeki artırım oranına göre cezada artırıma gidilecektir. Bir eyleme birden fazla kişinin tehdit edilmesi halinde de yine bu madde uygulanacaktır. Aynı olay bütünlüğü içinde araya kısa bir zaman giren birden fazla tehdit fiilinde zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.

Tehdit fiili hem birden fazla mağdura karşı hem de aynı mağdurlara yönelik olarak değişik zamanlarda işlenişse temel ceza üzerinden önce TCK 43/1 ile cezada artırım yapılır daha sonra TCK 43/2 ile artırım yapılır.

Sanığın, 23.08.2011 tarihinde aynı anda olay yerinde bulunan mağdurlar S. B., N. B. ve B.. A..’ü sırasıyla tehdit etmesi eyleminin tek suç oluşturduğu ve sanığın eylemini birden fazla mağdura aynı anda gerçekleştirdiği; yine sanığın 24.08.2011 tarihinde de olay yerinde bulunan mağdurlar S.l B. ve N. B.’yı sırasıyla tehdit etmesi eyleminin de tek suç oluşturduğu ve sanığın eylemini yine birden fazla mağdura aynı anda gerçekleştirdiği gözetilerek, sanık hakkında temel ceza tayin edildikten sonra, öncelikle eylemi birden çok mağdura karşı gerçekleştirmesi nedeniyle aynı nevi’den fikri içtima kuralı gereğince TCK’nın 43/2. maddesi aracılığıyla 43/1. maddesi ile artırım yapılması, ardından bu artırılmış ceza miktarı üzerinden zincirleme suç nedeniyle aynı Kanunun 43/1. maddesi uygulanmak suretiyle artırım yapılarak sonuç cezanın saptanması gerektiği gözetilmeden, sanığın üç kez cezalandırılmasına karar verilmesi, (Yargıtay 4. CD E. 2015/16945 K. 2015/34180 28.09.2015)

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik Tehdit Suçu uzlaşmaya tabidir. Şikayete bağlıdır.

Tehdit Suçu nun maddenin 2. fıkrasında yer alan nitelikli tehdit uzlaşmaya tabi değildir. Şikayete bağlı değildir.

Tehdit Suçu nda olağan zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Görevli Mahkeme

Tehdit Suçu nun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Tehdit Suçu, yukarıda kısaca değinildiği gibi uygulamada karşılaşılabilecek istisnai durumlar ve önemli ayrıntılar içerebilmesi nedeniyle bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını gerektirmektedir. Tehdit Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ceza avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Silahla Tehdit Suçu

Tehdit Suçu nun silahla işlenmiş olması suçun nitelikli halini oluşturup daha ağır cezayı gerektirecektir. Silahla işlenen tehdit suçunun cezası 2 ile 5 yıl arası hapis cezasıdır.

Silahla Tehdit Suçu İstinaf Dilekçesi

Tehdit Suçu ile ilgili savunma, savunma dilekçesi ve bilhassa istinaf dilekçesi maruz kalınacak aleyhe bir hukuksuz kararın kesinleşmemesi için istinaf dilekçesinin muhakkak bir ceza avukatı eliyle yazılması gerekir.

Sözlü Tehditin Cezası Nedir

Tehdit Suçu nun mağdura karşı doğrudan ve sözlü olarak işlenmiş olması suçun en basit halini oluşturur ve cezası; 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Tck 106/1-1 Cümle 53 Cezası

Maddenin ilk fıkrası suçun basit halini oluşturur ve cezası 2 yıl ile 5 yıl hapis cezasıdır. Bu sınırlar arasından başlanmak suretiyle mahkeme tarafından sonuç ceza verilir. Bu kararla birlikte TCK’nın 53. maddesi gereği bir takım temel haklardan cezanın infazı süresince mahrum bırakılma yönünde de karar verilebilir.

Hakaret Suçu

Tehdit Suçu birçok zaman hakaret ile birlikte işlenmektedir. Bu durumda atılı suçun işlenip işlenmediği hususunda her iki suç açısından ayrı ayrı değerlendirme yapılması ve cezalandırmasının da ayrı yapılması gerekir.

Mesajla Tehditin Cezası

Tehdit Suçu nun whatsapp, SMS gibi mesajlaşma yöntemlerinden biri ile işlenmesi de mümkündür. Bu durum tek başına sonuç cezanın artmasına sebep olmaz.

Hakaret ve Tehditten Ceza Alırmıyım ?

Hakaret ve tehdit, TCK’da suç olarak düzenlenmiş eylemlerden olup kişi hakkında hakaret ve tehdit nedeniyle yapılan bir kovuşturma neticesinde suçun işlendiği yönünde bir karar verilirse tabii ki atılı suçlardan dolayı ceza verilecektir. Bu cezanın miktarı, infaz şekli, bu suçlardan dolayı ne kadar hapis yatılacağı; olayın şekli ve tarafların özellikleri belirleyeceğinden her olayda yeniden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Silahla Tehdit Suçu

Tehdit Suçu nun silahla işlenmiş olması suçun nitelikli halini oluşturup daha ağır cezayı gerektirecektir. Silahla işlenen tehdit suçunun cezası 2 ile 5 yıl arası hapis cezasıdır.

Hakaret ve Tehditten Ceza Alırmıyım ?

Hakaret ve tehdit, TCK’da suç olarak düzenlenmiş eylemlerden olup kişi hakkında hakaret ve tehdit nedeniyle yapılan bir kovuşturma neticesinde suçun işlendiği yönünde bir karar verilirse tabii ki atılı suçlardan dolayı ceza verilecektir. Bu cezanın miktarı, infaz şekli, bu suçlardan dolayı ne kadar hapis yatılacağı; olayın şekli ve tarafların özellikleri belirleyeceğinden her olayda yeniden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın