Yeniden İnşa ve İmar Amacıyla Tahliye Davası

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 350. maddesinde yer aldığı gibi; kiralanan taşınmazın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekliyse ve bu işlerin yapılması sırasında kiralanan taşınmazın kullanımı imkânsız hale gelmişse kiralayan tarafından açılacak tahliye davası ile kiracının taşınmazdan tahliyesi sağlanabilir.

Dava Açma Süresi

Yeniden inşa ve imar amacıyla kira sözleşmesi sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde açılmalıdır. Ancak kiraya veren kira sözleşmesinin bitiminden önce ihtiyacı ve sözleşmenin sona ermesi gerektiğini ihtarname ile bildirmiş ise bu durumda kira dönemi sonuna kadar dava açılabilir. Bu nedenle ihtarname gönderilmesi çok önemlidir.

Yeniden İnşa ve İmar Amacıyla Tahliye Davası Şartları

Yeniden inşa amacıyla açılacak tahliye davalarında önemli bir takım evraklar vardır bunlar; imar müdürlüğü tarafından onaylanmış inşaat projesi ve inşaat ruhsatı olup bu evrakların dava dilekçesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. İnşaat ruhsatı bulunmuyorsa onaylı inşaat projesi ile yetinilmelidir.

Esaslı sayılamayacak küçük tadilat ve tamiratlar tahliye sebebi olamayacaktır. Açılacak tahliye davasında önemli olan kriter kiralanan taşınmazın tadilat ve tamirat sırasında kullanımının mümkün olmaması gerekmektedir.

‘’Davacılar vekili dava dilekçesinde; Davalının, 26.08.2011 tarihinde yeniden inşaat yapılmak amacıyla satın alınan taşınmazda kiracı olduğunu, binanın depremde yıkılma tehlikesi bulunduğu oturmaya elverişli olmadığından taşınmazın yıkılıp yeniden inşa edileceğini taşınmazda bulunan diğer kiracıların anlaşarak tahliye ettiğini belirterek yeniden inşa nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı davanın reddini savunmuş, mahkemece, davacı tarafından onaylı projenin ibraz edilmediği, gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

Türk Borçlar Kanun’unun 350/2. maddesi hükmü uyarınca kiralananın yeniden inşa veya imar amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi nedeniyle açılacak tahliye davalarında, imarca tasdikli mimari ya da avan projenin ( Avan projede kata kaç daire sığacağı, daireler kaç m2 olacak gibi soruların cevabını vermek adına ön çalışmadır.) ibrazı zorunludur. Ne var ki söz konusu projenin davanın açıldığı sırada verilmesi şart olmayıp dava tarihinden sonra da ibrazı mümkündür.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2014/10295 K. 2014/12270 T. 11.11.2014)

‘’Davada dayanılan ve hükme esas alınan 01/04/2011 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme ile kiralanan dükkan olarak kullanılmak üzere davalıya kiralanmıştır. Davacı yeniden inşa nedenine dayanarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350/2 maddesi uyarınca dava açmıştır. Yeniden inşaat nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için dava konusu yere ait onaylı projenin sunulması ve bu projenin dava konusu yere ait olup olmadığının keşfen belirlenmesi gerekir. Bu tür davalarda samimiyet araştırılmasına girilemez. Mahkemece yapılacak iş avan projenin ( Avan projede kata kaç daire sığacağı, daireler kaç m2 olacak gibi soruların cevabını vermek adına ön çalışmadır.) projenin ibrazının istenmesi, ibraz edildikten sonra mahallinde uzman bilirkişi marifetiyle keşif yapılması, projenin yerine uygulanması bilirkişilerden denetime elverişli rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken değerlendirmede hataya düşülerek eksik inceleme sonucu yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2015/5921 K. 2015/6406 T. 24.06.2015 )

Değerli okuyucu yeniden inşa ve imar amacıyla açılacak tahliye davaları konut ve çatılı işyerleri için önem arz eden bir dava türü olup avukatsız tahliye davası açmak davanın reddine veya hak kaybına uğramanıza sebep olacak veya hakkınıza ulaşmanızı geciktirecektir. Dolayısıyla tahliye davalarının açılmasında ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi avukatı kiracı tahliye avukatı veya İstanbul kiracı tahliye avukatları ile çalışılması en doğrusu olacaktır.

Tahliye davası ne kadar sürer 2022?

Yaklaşık 450 gün sürmektedir.

Kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir?

En hızlı tahliye yolu kiracı hakkında tahliye talep ederek icra takibi başlatmaktır.

Tahliye davası hangi mahkemede görülür?

Sulh mahkemesi aracılığı ile yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın