Kasten Yaralama Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Kasten Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu’nda temel haliyle 86. maddede, neticesi itibariyle ağırlaşan şekliyle 87. maddede ve ihmali davranışla işlenmesi halleri ile 88. maddede düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu nun temel halinin temel halinin anlatıldığı madde metni şu şekildedir:

Kasten yaralama

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kasten Yaralama Suçu başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma durumunda oluşur. Bu itibarla suçun hareket suçu olmayıp netice suçu olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla neticeyi ortaya çıkaracak elverişli her türlü hareketle Kasten Yaralama Suçu nun işlenmesi mümkündür. Bu nedenle Kasten Yaralama Suçu serbest hareketli bir suçtur.

Kasten Yaralama Suçu nda fail, neticeyi doğuran hareketini bir defa gerçekleştirebileceği gibi birden fazla defa da gerçekleştirebilir. Araya belli bir süre girmedikçe eylem tek bir suç oluşturur.

Kasten Yaralama Suçu nun mağdur üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde mağdurun şikayeti üzerine fail cezalandırılır. Dolayısıyla Kasten Yaralama Suçu nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir bir neticeye sebep olması durumunda suç uzlaşmaya tabi ve şikayete bağlı bir suç olmaktadır.

Suçun Nitelikli Halleri

Kasten Yaralama Suçu nda cezayı arttıracak nedenler 86. maddenin 2. fıkrasında belirtilmiştir. Bu hallerin varlığı durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılmalıdır.

 1. Kasten Yaralama Suçu nun eşe karşı işlenmesi: Maddede bahsedilen eş resmi nikahla evli olunan eştir. Dini nikahla yapılan evlilikler veya evlilik bağı olmaksızın fiilen birlikte yaşayanlar açısından bu hüküm uygulanmaz.
 2. Kasten Yaralama Suçu nun kardeşe karşı işlenmesi: Kardeş teriminden anlaşılması gereken ana-baba bir kardeşler ve ana veya baba bir kardeşlerdir.
 3. Kasten Yaralama Suçu nun üst soy veya alt soydan birine karşı işlenmesi: Üst soydan kasıt faile kan bağı ile bağlı bulunan ana, baba, dede, anneanne, babaanne, büyük anne ve büyük babalardır. Altsoydan kasıt ise faile kan bağı ile bağlı bulunan çocukları, torunları, onların çocukları ve torunlarıdır. Bu nedenle üvey üst ve alt soylar, evlat edinme yoluyla baba ana ve evlat sayılanlar, kayın hısımlığı ile bağlı bulunanlar bu kapsam içerisinde değerlendirilemez. Bu nitelikli halin uygulanması için akrabalık bağının fail tarafından biliniyor olması gerekir.
 4. Kasten Yaralama Suçu nun Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi: Bu hallerin varlığı gerek faildeki ahlaki kötülüğün mefruz çokluğu, gerek fiilin icrasındaki kolaylık dolayısıyla nitelikli hal oluşturmaktadır.
 5. Kasten Yaralama Suçu nun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi: Bu durumda önemli olan mağdurun kamu görevlisi olması değil, bir kamu görevi ifa etmesidir. Suçun kamu görevlisine karşı görevi dışında bir nedenle işlenmesi halinde bu nitelikli hal oluşmayacaktır. Buna karşın kamu görevlisi olmasa dahi mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle suçun oluşması halinde bu nitelikli hal uygulanır.
 6. Kasten Yaralama Suçu nun kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi: Bu defa Kasten Yaralama Suçu nu işleyen fail kamu görevlisidir. Bu görevi nedeniyle bir nüfuza ve güce sahiptir ve bu suçu görevinin verdiği bu nüfuz ve gücü kötüye kullanmak suretiyle işlemektedir.
 7. Kasten Yaralama Suçu nun silah kullanmak suretiyle işlenmesi: Bu halde TCK gereği silah sayılan alet ve maddelerin yaralama eyleminde bizzat kullanılması gerekir. Bizzat kullanmanın olmadığı hallerde bu nitelikli hal uygulanamaz.

Yukarıda sayılan nitelikli hallerin birden fazlasının bulunması halinde Yargıtay artırımın ağırlaştırıcı sebep sayısı kadar değil, bir defa uygulanacağını ve bu suretle ortaya çıkan cezada alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğini belirtmektedir.

Kasten Yaralama Suçu nun yukarıda sayılan nitelikli hallerinde suç, uzlaşmaya tabi olmadığı gibi şikayete de tabi değildir.

Hafifletici Nedenler

Kasten Yaralama Suçu nun mağdur üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması durumunda TCK md. 86/2 uyarınca faile daha az ceza verileceği ve bu eylemin takibinin şikayete bağlı olduğu düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte bir sonuç ortaya çıkarması durumunda suç uzlaştırmaya tabidir.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma, ilk yardımın yapılması dışında başka bir müdahaleye ihtiyaç duyulmayan yaralanmadır.

Adli Rapor

Kasten Yaralama Suçu nda muhakkak Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması ve bu raporun hükme esas kabul edilebilmesi için suç tarihi üzerinden belli bir süre geçip neticenin ağırlığının net bir şekilde tespit edilebilmesi gerekir.

Adli Tıp Kurumu Kasten Yaralama Suçu nun işlendiği maddelerde yer alan basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama, hayati tehlike, kemik kırıklarının derecelendirilmesi, organ ve doku kaybı gibi kavramları liste haline getirmiş, hangi durumlarda yaralamanın ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğini açıklamıştır. Bu itibarla her olay özelinde yeniden değerlendirme yapılmasına ihtiyaç kalmamaktadır, zira olası neticelerin değerlendirmesi kurum tarafından peşinen yapılmıştır.

Kasten Yaralama Suçu nda ilk derece mahkemelerinin verdiği cezaların pek çoğu adli raporların Adli Tıp Kurumu’ndan alınmamasından kaynaklanmaktadır.

Adli Tıp Kurumu uygulama ve kriterleri ile Dairemizin istikrarlı içtihatlarına göre mağdurun yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı yönündeki raporun olay tarihinden en az 6 aylık süre geçtikten sonra yapılacak muayene sonucunda düzenlenmesi gerektiği, katılanın yaralanmasının yüzünde sabit iz niteliğinde olduğuna dair plastik cerrahi uzmanı tarafından düzenlenen 29.12.2009 tarihli raporun ise olay tarihinin üzerinden 6 ay geçmeden yapılan muayenesi sonucu düzenlendiği anlaşılmakla, katılanın tüm tedavi evrakları ve raporlarıyla birlikte en yakın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne sevkinin yapılarak, yaralanmasının yüzde sabit ize neden olup olmadığı yönünde yeniden raporunun aldırılmasından sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesinin gerektiği gözetilmeden yetersiz rapora dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması, (Yargıtay 3. CD E. 2018/3643 K. 2018/7964 30.04.2018)

Neticesi İtibariyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu nun neticesi itibariyle ağırlaşmış halleri Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yargıtay Kasten Yaralama Suçu nun TCK 87/3 maddesi kapsamına girdiği durumlarda neticenin basit tıbbi müdahale kapsamından çıkacağı görüşündedir.

Yaralama-Öldürmeye Teşebbüs Ayrımı

Uygulamada en sık yapılan hatalardan biri, failin kastının yaralama mı yoksa öldürme mi olduğu hususunun belirlenmesidir. Zira Kasten Yaralama Suçu ile öldürmeye teşebbüs suçu farklı yasal düzenlemelere sahip olup, cezai yaptırımları da farklıdır. Yargıtay kastın ayrımını kolaylaştırmak açısından bir tekim ölçütler belirlemiştir. Bunlar:

 1. Fail ile mağdur arasında olay öncesine dayalı, öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı,
 2. Olayda kullanılan vasıtanın öldürmeye elverişli olup olmadığı,
 3. Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti,
 4. Darbelerin vurulduğu bölgenin hayati önem taşıyıp taşımadığı,
 5. Failin fiiline kendiliğinden mi, yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiği,
 6. Olay sonrasında mağdura yönelik davranışlardır.

Kasten Yaralama Suçu nun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Yaralama Suçu nun ihmali davranışla işlenmesi Türk Ceza Kanunu’nun 88. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

Madde 88- (1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Kasten Yaralama Suçu nun icrai değil de ihmali hareketlerle işlenmesi durumu kanun nezdinde cezada indirim sebebi olarak değerlendirilmiştir.

Kasten Yaralama Suçu ihmali davranışlarla işlenmesi halinde suç uzlaşma kapsamında olacaktır.

Zamanaşımı

Kasten Yaralama Suçu nda zamanaşımı süresi suçun neticesi itibariyle değişiklik arz etmektedir.

Kasten Yaralama Suçu nun basit halinde zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kasten Yaralama Suçu neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinde TCK md. 87/1-2-4 kapsamındaki durumlarda zamanaşımı süresi 15 yıl, TCK md. 87/3 kapsamındaki durumlarda zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kasten Yaralama Suçu nun ihmali davranışla işlenmesi durumunda da dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Görevli Mahkeme

Kasten Yaralama Suçu nun yargılaması Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Ancak TCK md. 87/4 kapsamına giren suçların yargılaması Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedildiği gibi çok sayıda ayrımı, karmaşık yasal düzenlemeleri ve önemli nüansları olan Kasten Yaralama Suçu, alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Kasten Yaralama Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kasten Yaralama Suçu nun yargılaması nerede yapılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçu nun yargılaması Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Ancak TCK md. 87/4 kapsamına giren suçların yargılaması Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçu nasıl oluşur.

Kasten Yaralama Suçu başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma durumunda oluşur.

Kasten Yaralama Suçu Şikayete Tabi midir?

Kasten Yaralama Suçu nun mağdur üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde mağdurun şikayeti üzerine fail cezalandırılır. Dolayısıyla Kasten Yaralama Suçu nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir bir neticeye sebep olması durumunda suç uzlaşmaya tabi ve şikayete bağlı bir suç olmaktadır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?