Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-j maddesinde düzenlenmiştir.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu ilk öldürme üzerine gerçekleşen ikinci öldürmedir.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu nun kabulü açısından Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile kasten öldürme suçlarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu nun kabulü için;

  1. İlk öldürmenin gerçekleşmiş bir öldürme olması gerekmektedir. Yani öldürme amaçlı eylemin teşebbüs aşamasında kalmayıp sonucu bakımından gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
  2. İlk öldürmenin, kasten, taksirle ya da kast-taksir kombinasyonu ile işlenmesi arasında Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu nun oluşumu açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.
  3. Fail, önceki suçun failini veya onun mensup olduğu grup ya da aileden birisini öç alma duygusuyla ve bir görev bilinci ile öldürmelidir.
  4. İlk öldürülen ile ikinci öldürülen arasında kan hısımlığı bulunması şart değildir. Suçun kan gütme saikiyle işlenmiş olması yeterlidir.
  5. İlk öldürme olayı ile ikinci olay arasında çok kısa olmayan bir süre geçmeli, bu süre içinde fail ilk öldürme olayından duyduğu her türlü acı, kızgınlık ve öfkeden arınarak geleneklerin etkisi ile ve münhasıran bir görevi yerine getirme amaç ve bilinciyle hareket etmelidir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, Ceza Genel Kurulu’nun şartlarından 3 ve 5.’ye farklı bir yorum getirmektedir. Ceza Genel Kurulu, öldüreni öldürmeyi kan gütme olarak kabul etmekte, ancak iki öldürme arasında ilk öldürme olayından duyulan acı, kızgınlık ve öfkeden arınmayı gerektirecek kadar uzun bir süre geçmesi şartını aramaktadır. 1. Ceza Dairesi ise prensip olarak öldürenin öldürülmesini kan gütme saiki olarak değil, haksız tahrik altında öldürme olarak kabul etmekte, iki olay arasındaki sürenin de uzun olmasını gerekli görmemektedir. Daireye göre kan gütme saikiyle öldürme suçu, ilk öldürmeyi gerçekleştirene karşı değil, o kişinin yakınlarına karşı işlenebilir. Daireye göre saikle tahrik bir arada uygulanamaz. Tahrikin olduğu yerde artık saikten bahsedilemez. Bu nedenle ilk öldürme fiilinin failinin öldürülmesi, kan gütme değil haksız tahrikle öldürme olur.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu na ilişkin Ceza Genel Kurulu bir kararında ilk öldürmeden 4 yıl 6 ay sonra gerçekleşen ikinci öldürmede bu süreyi suçun oluşumu için yeterli kabul etmezken 1. Ceza Dairesi, 1 günlük süreyi ya da 1 saatlik süreyi yeterli kabul etmiştir. Daha da ötesi, 1. Ceza Dairesi’nin ilk öldürmeden sonra belirli bir süre geçmesi şartını kabul etmediği kararları da mevcuttur.

Fail, münhasıran kan gütme saiki ile değil, başka sebepler nedeniyle suçu işlediğinde, bu nitelikli halin uygulanması mümkün değildir. Failin, eylemi gerçekleştirmesinin bir başka sebebe bağlanamadığı, münhasıran kan gütme saiki ve görev bilinci ile kasten öldürme suçunu işlediği hallerde, kan gütme saiki ile öldürme gündeme gelecektir. (Yargıtay CGK E. 2012/1564 K. 2013/281 04.06.2013)

1)Öldürenin öldürülmesi durumunda kan gütme saiki nedeninin uygulanamayacak olması dikkate alındığında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 81. maddesi uyarınca hüküm kurulması gerekirken, 5237 sayılı TCK’nun 82/1-j maddesi uyarınca hüküm kurulması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,

2)Maktulün sanığın babasına yönelik öldürme eylemi nedeniyle sanığın cezasından haksız tahrik hükümleri uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, (Yargıtay 1. CD E. 2016/5774 K. 2018/2198 09.05.2018)

Sanığın savunmasından da anlaşıldığı üzere: maktül ve mağdurun amcası F.’in, abisi J.’ı taksirle öldürmüş olması üzerine öç almak amacıyla ve kan gütme saikiyle maktulü öldürdüğü, mağduru da öldürmeye teşebbüs ettiği, kan gütme saikiyle öldürme suçunun oluşması için önceki öldürme olayının kasten işlenmiş olmasının zorunlu olmadığı gözetilmeden, sanığın, ayrıca kan gütme saikiyle kasten öldürme suçunu tanımlayan 82/1 maddenin (j) bendi gereğince de cezalandırılması gerekirken, “önceki öldürmenin kasıtla gerçekleşmemiş olması, ayrıca bir geleneği yerine getirmek amacıyla adam öldürme durumunun da söz konusu olmaması nedeniyle bu olayda kan gütme saiki ile adam öldürme suçunun oluşmadığından” bahisle yazılı şekilde karar verilmesi, (Yargıtay 1. CD E. 2009/8559 K. 2010/649 08.02.2010)

Güvenlik Tedbirleri

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kan gütme saikiyle ne demek?

Kan gütme saiki, öldüren kişinin yalnızca kan gütme, öldürülen kişinin öcünü alma veya kendisine verilen bir görevi yerine getirmek bilinci ile yaptığı eylemdir.

Kan gütmenin yaptırımı nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçunun yargılaması nerede yapılmaktadır.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?