Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Kasten Öldürme Suçu temel haliyle Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde metni şu şekildedir;

Kasten öldürme

Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten öldürme suçu, hukuken sağ ve canlı bir insanın yaşamına kasten son verilmesi ile gerçekleşir.

Kasten Öldürme Suçu nun faili herkes olabilir.

Suçun mağduru, failin kendisi dışında, fiilden önce hayatta bulunan her insan olabilir. Kasten Öldürme Suçu nda mağdur ölen kişidir. Mağdur açısından yaş, ırk, sosyal konum, din, cinsiyet veya uyruğunun ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Ölen kişinin yakınları ise suçtan zarar gören konumundadır.

Failin öldürmeye ilişkin fiilini gerçekleştirdiği sırada mağdurun doğmuş ve yaşıyor olması gerekir. Bu itibarla doğumu başlamış ve sağ bir şekilde ana rahminden ayrılmış bulunan bebek de kişi sayılıp Kasten Öldürme Suçu nun mağduru olabilir. Bu durumda bebeğin bir anlığına bile olsa nefes almış olması gerekmektedir.

Hukuk doktrininde asıl ölümün beyin ölümü olduğu, bundan sonra kişinin herhangi bir şekilde dönemeyeceğinden Kasten Öldürme Suçu nun mağduru olamayacağı kabul edilir.

Kasten Öldürme Suçu niteliği itibariyle serbest hareketli bir suçtur. Bir şeyi yapma, bir davranışta bulunma gibi icrai hareketlerle işlenebileceği gibi bir şeyi yapmama, hareketsiz kalma gibi ihmali davranışlarla da işlenebilir.

Kasten Öldürme Suçu nun cezalandırılabilmesi için mağdurun öldüğünün hiçbir tereddüt kalmayacak şekilde tespit edilmesi gerekir.

Bu suç sadece kasten işlenebilen bir suçtur. Kasten Öldürme Suçu genel kastla işlenebileceği gibi olası kastla işlenmesi de mümkündür.

Kasten Öldürme Suçu nda somut olayın özelliklerine göre sanığın öldürme kastıyla hareket edip etmediği önemlidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu failin kastının varlığının tespiti için birtakım ölçütler getirmiştir. Somut olayın özelliğine göre;

 1. Faille mağdur arasında olay öncesine dayalı olan ve öldürmeye götürecek düzeyde bir husumetin varlığı,
 2. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişliliği,
 3. Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti,
 4. Darbelerin vurulduğu yerlerin hayati önemi,
 5. Failin öldürme maksatlı hareketine kendi isteğiyle mi son verdiği yoksa bir engel nedeniyle mi son verdiği,
 6. Failin suç aletini kullanma biçimi,
 7. Olay sonrasında failin mağdura yönelik davranışları gözetilmelidir.

Dolayısıyla da ısrarla gerçekleştirdiği eylemin ölümle sonuçlanabileceğini öngörmüş ve bu hareketinin neticesini kabullenmiştir, başka bir deyişle “olası ölüm neticesine” kayıtsız kalmış, “olursa olsun” demiştir.

Bu itibarla; sanık hakkında “haksız tahrik altında 18 yaşından küçük olan kişiyi olası kastla öldürme” suçundan verilen hükmün onanmasında bir isabetsizlik görülmediğinden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir. (Yargıtay CGK, E. 2010/132 K. 2010/183 05.10.2010)

İlginizi Çekebilir; İnsan Ticareti Suçu

Kasten Öldürme Suçu nun Nitelikli Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesindeki düzenleme, Kasten Öldürme Suçu nun basit, temel halini konu edinmektedir. Bununla birlikte Kasten Öldürme Suçu nda, suçu nitelikli hale getirecek bir takım nitelikli haller mevcuttur. Kasten Öldürme Suçu nun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde anlatılmakta olup ilgili madde metni uyarınca Kasten Öldürme Suçu nun;

 1. Tasarlayarak
 2. Canavarca hisle veya eziyet çektirerek
 3. Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle
 4. Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı
 5. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
 6. Gebe olduğu bilinen kadına karşı
 7. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle
 8. Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla
 9. Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle
 10. Kan gütme saikiyle
 11. Töre saikiyle işlenmesi halinde işlenen suçun cezası, suçun temel halinden ayrılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüşmektedir.

Kasten Öldürme Suçu nun İhmali Davranışla İşlenmesi

Yukarıda da değinildiği gibi kasten öldürme suçu icrai bir hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketlerle işlenebilir. Kasten Öldürme Suçu nun ihmali davranışla işlenmiş olması suçu kanundaki temel halinden farklılaştırmaktadır. Bu nedenle Kasten Öldürme Suçu nun ihmali davranışla işlenmesi Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesinde anlatılmakta olup ilgili madde metni şu şekildedir;

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kasten Öldürme Suçu nun ihmali davranışla işlendiğinin ispatı ve bir ihmali davranışın öldürme fiiline yönelik olması ve icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. Bu ve buna benzer hususlardan lehe olanların kullanılabilmesi için Kasten Öldürme Suçu nda savunmanın muhakkak bir ceza avukatı eşliğinde yapılması gerekmektedir.

Güvenlik Tedbirleri

Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurların herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 25 yıldır.

Görevli Mahkeme

Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kasten Öldürme Suçu Uzlaşmaya Tabi midir?

Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Kasten Öldürme Suçu Şikayete Tabi midir?

Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurların herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?