Taksirle Yaralama Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Taksirle Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir:

Taksirle yaralama

Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir söz konusu olmaktadır. Bilinçli taksirin varlığı halinde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar arttırılır. Taksirle işlenen suçlarda verilecek ceza failin kusuruna göre belirlenir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun birçok kararında vurguladığı ve öğretide de benimsediği üzere taksirin unsurları;

  1. Suçun taksirle işlenebilen bir suç olması
  2. Hareketin iradi olması
  3. Sonucunu istenmemesi
  4. Hareket ile sonuç arasında nedensellik bağının bulunması
  5. Sonucunu görülebilir olmasına rağmen öngörülmemiş olması şeklinde kabul edilmektedir.

Bu noktada kanun koyucu tarafından taksirde de bir ayrıma gidilmiş ve basit taksir ile bilinçli taksir birbirinden ayrılmıştır. Basit taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırıcı ölçüt; taksirde failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi ön görememesi, bilinçli taksirde ise gerçekleşmesini istemediği bu neticeyi öngörmüş olmasıdır.

Taksirle Yaralama Suçu en çok trafik kazasıyla işlenmektedir. Trafik Kanunu’na tabi bir araçla meydana gelen taksirli yaralama fiilinde taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma fiilleri içtima eder. Şikayet tokluğu ya da uzlaşma nedeniyle taksirle yaralama suçundan hüküm kurulamadığı durumda trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm kurulması gerekir.

Trafik kazası dışında; elektrik çarpması, asansör kazaları, iş kazaları, ev kazaları da taksirle yaralama suçunda karşılaşılan yaralama türleridir. Bu gibi durumlarda kusur durumunu belirlemek için öncelikle mevzuat taraması yapılması gerekmektedir. Somut olayın özelliğine göre kanunlar, yönetmelikler, genelgeler araştırılıp kazanın taraflarına bir yükümlülük getirip getirmediğine bakılmalıdır.

Uygulamada ise bilirkişiler, kusur durumunu belirlerken genelde bir mevzuata dayanmak ya da birden fazla mevzuatı bir arada yorumlayarak sonuca varmak yerine, kişisel görüşlerine yer verir. Bu gibi durumlarda Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca bilirkişinin duruşmaya çağırılarak dayanaklarını açıklattırmak, sorular sormak mümkün olduğu gibi tarafların kendi uzmanlarına rapor hazırlattırmaları da mümkündür.

Sanık oturduğu sitenin kenarındaki orta refüjle bölünmüş yolda kendi beyanına göre güneş ışıklarının tam karşı yönden gözüne gelmesi nedeniyle önünü iyi göremediği halde ters yönde ve mağdurdaki yaralanmanın şekli ve neticelerine bakıldığında yavaş sayılamayacak bir hızla araç kullanmış ve orta refüjden karşıya geçmeye çalışan mağdura çarparak yaralanmasına neden olmuştur. Sanık acil işi olduğundan doğru istikamette gidip yolu uzatmak istememiş, kısa bir mesafeyi ters yönden giderek kestirmeden anayola çıkmaya çalışmıştır. Daha önce kendisinin ve sitede oturan birçok kişinin sorunsuz bir şekilde benzer şekilde davranmaları da kararında etkili olmuştur. Sanık ters yönde araç kullandığından yoldan geçmek isteyen bir kişinin kendisini fark edemeyebileceğini ve karşı istikametten gelen güneş ışıkları nedeniyle görüş mesafesinin yetersizliğinden çarpmaya engel olabilecek bir mesafede aracını durduramayabileceğini ve sonuçta da birisine çarparak yaralayabileceğini öngörmüş, ancak gideceği mesafenin kısa olmasına, tecrübesine, şoförlük yeteneklerine, özellikle de şansına ve yoldan geçenlerin kendilerini araçtan koruma yönünde dikkatli davranacaklarına güvenmiş ve böyle bir zanla objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek öngördüğü, ancak istemediği neticeye neden olmuştur.

Bu nedenle sanığın eylemini bilinçli taksirle yaralama olarak vasıflandıran yerel mahkeme hükmünde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. (Yargıtay CGK E. 2013/11 K. 2014/139 25.03.2014)

Taksirle Yaralama Suçu nun işlenmesi durumunda, nitelikli hallerden biri var olmadıkça tutuklama kararı verilemez. Nitelikli hallerin varlığında tutukluluk süresi en çok 1 yıldı. Zorunlu hallerde bu süre 6 ay daha uzatılabilir.

Taksirle Yaralama Suçu nda zincirleme suça dair hükümler uygulanmaz.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Taksirle Yaralama Suçu nun soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır. Ancak maddenin birinci fıkrası kapsamına giren yaralama hariç suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz.

Taksirle Yaralama Suçu uzlaşmaya tabidir.

Taksirle Yaralama Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır.

Görevli Mahkeme

Taksirle Yaralama Suçu nun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Taksirle Yaralama Suçu, yukarıda kısaca değinildiği gibi uygulamada karşılaşılabilecek istisnai durumlar ve önemli ayrıntılar içerebilmesi nedeniyle bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını gerektirmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ceza avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Taksirle Bir Yaralamaya Tazminat Veriliyor

Taksirle Yaralama Suçu nedeniyle mağdur nezdinde oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için tazminat davası açılması mümkündür. Hekim ve diğer sağlık personeli tarafından işlenen Taksirle Yaralama Suçu, trafik kazaları nedeniyle oluşan Taksirle Yaralama Suçu ve iş kazası şeklinde gelişen Taksirle Yaralama Suçu nda mağdurda oluşan zararla bağlantılı olarak yüksek tazminatlara hükmedilebildiği görülmektedir.

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma Kamu Davası

Taksirle Yaralama Suçu takibi şikayete bağlı olan ve uzlaşma kapsamında olan bir suç olduğundan mağdurun şikayetçi olmaması veya şikayetinden vazgeçmesi durumunda yargılama kamu davası şeklinde devam etmeyip dava düşürülecektir.

Taksirle Adam Yaralamak Trafik Kazası Tazminat

Taksirle Yaralama Suçu nun bir trafik kazası ile işlenmesi halinde açılacak ayrı bir tazminat davasında, tarafların kusuru da göz önünde bulundurularak mağdur lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmektedir.

Taksirle Yaralamada Uzlaşma

Uzlaştırmaya dair mevzuat gereği Taksirle Yaralama Suçu uzlaştırmaya tabi olup taraflar arasında herhangi bir şekilde yapılacak bir uzlaşma, dava açılmasını engelleyecektir.

Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Taksirle Yaralama Suçu şikayete bağlı bir suç olduğundan mağdurun şikayetçi olmaması veya şikayetinden vaz geçmesi halinde davanın düşmesine karar verilir.

Trafik Kazası Taksirle Yaralama Savunma Dilekçesi

Taksirle Yaralama Suçu nda savunma dilekçesi yazılırken lehe fail lehine olan durumlar iyi araştırılmalı, failin kusur oranının azaltılabilmesi için ciddi bir yasal mevzuat araştırması yapılmalıdır.

Trafik Kazası Taksirle Yaralama Savunma Dilekçesi

Taksirle Yaralama Suçu nda savunma dilekçesi yazılırken lehe fail lehine olan durumlar iyi araştırılmalı, failin kusur oranının azaltılabilmesi için ciddi bir yasal mevzuat araştırması yapılmalıdır.

Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Taksirle Yaralama Suçu şikayete bağlı bir suç olduğundan mağdurun şikayetçi olmaması veya şikayetinden vaz geçmesi halinde davanın düşmesine karar verilir.

Taksirle Yaralamada Uzlaşma

Uzlaştırmaya dair mevzuat gereği Taksirle Yaralama Suçu uzlaştırmaya tabi olup taraflar arasında herhangi bir şekilde yapılacak bir uzlaşma, dava açılmasını engelleyecektir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?